ujoy

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท 37Games และบริษัทในเครือ และหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "37Games") เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์ 37Games และ/หรือ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัทในเครือ (รวมทั้งเกมส์และการบริการทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นของ 37Games กำลังให้บริการ และกำลังจะเปิดให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ")

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาดังนี้:

1.37Games รวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร

2.37Games ใช้ Cookie และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

3.37Games แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

4.37Games ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

5.สิทธิของท่าน

6.37Games จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร

7.ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปทั่วโลกได้อย่างไร

8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

9.ติดต่อ 37Games อย่างไร


เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของท่าน  และให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของท่านเป็นอันดับหนึ่ง เราระลึกอยู่เสมอว่า ท่านต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

37Games อาจมีการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามโอกาสที่เหมาะสม ท่านยินยอมที่จะติดตามและอ่านนโยบายฉบับล่าสุดอยู่เสมอ โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ (หรือการบริการ) ของเราโดยละเอียด เพื่อรับรองว่าท่านได้เข้าใจ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับล่าสุดอย่างถ่องแท้


1.37Games รวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่บันทึกด้วยวิธีอื่นที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลต่างๆ ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 37Games จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่แจ้งในโนบายฉบับนี้ 37Games จะติดต่อเพื่อขออนุญาตจากท่านก่อน:


1.1 ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่แพลตฟอร์มของ 37Games และ/หรือบริษัทในเครือให้บริการ

(ก) ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ

ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อใช้สร้างบัญชี เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสประจำตัวประชาชน ชื่อบัญชี

(ข) ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าว และข้อมูลโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ

เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น เราจะรวบรวมและใช้ประวัติการใช้บริการกับ 37Games และข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จำเป็นบางส่วนของท่าน (เช่น รหัส IMEI ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้) รวมทั้งข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ที่ท่านแจ้งขณะใช้บริการของเรา ข้อมูลการซื้อ-ขายของบัญชี รวมไปถึงดึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมเฉพาะตัวอื่นๆ เป็นต้น เพื่อส่งข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึง เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ท่านทางอีเมล SMS หรือช่องทางอื่นๆ

(ค) สรุปการชำระเงิน

เราได้ใช้ระบบยืนยันตัวตนตรวจสอบ และใช้มาตรการความปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการ และป้องกันบัญชีของท่าน โดยเราจะรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินสมมุติของท่านในขณะชำระค่าบริการ (รวบรวมเฉพาะข้อมูลทรัพย์สินสมมติ เช่น บันทึกการชำระเงิน เงินในเกมส์ การซื้อขายในเกมส์ โค้ดแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น)

(ง) คุ้มครองความปลอดภัย

เราจะใช้ข้อมูลบางส่วนของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เป็นประจำเพื่อยืนยันตัวตน รักษาความปลอดภัย ป้องกันการโกง สำรองข้อมูล ฯลฯ เช่น ใช้รหัส IMEI ของอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัย ยืนยันตัวตน ส่วนข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการโกง

ขณะที่ท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เราอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/การสนทนาและรายละเอียดหรือช่องทางการติดต่อของท่าน ฯลฯ เพื่อติดต่อหรือช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้สะดวกยิ่งขึ้น หรือบันทึกวิธีการจัดการและผลลัพธ์ของปัญหาที่เกี่ยวข้อง

(จ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการบริการ

เช่น เราอาจจะบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่ระบบขัดข้อง เพื่อนำมาแก้ไขระบบและปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น


1.2 ขอบเขตการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเราจะใช้ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ ยกเว้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ ที่ใช้ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษ สำหรับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ จะชี้แจงการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้โดยละเอียด หากรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษไม่ตรงกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ ให้ยึด "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษเป็นหลัก


1.3 ข้อยกเว้นการใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริการของเราอาจรวมถึง หรือเชื่อมโยงถึงสังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆ ของฝ่ายที่สาม (รวมถึงเว็บไซต์) เช่น

(ก) เมื่อท่านกดปุ่ม "แชร์" บริการของเรา หรือเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ของผู้บริการอื่น ซึ่งฟังก์ชั่นเหล่านี้อาจจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน (รวมถึงข้อมูลบันทึกประจำวันของท่าน) และอาจต้องติดตั้ง Cookie ลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้ใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้ตามปกติ

(ข) เราจะแจ้งลิงก์ของฝ่ายที่สามแก่ท่าน ผ่านโฆษณา หรือช่องทางอื่นๆ จากบริการของเรา เพื่อให้ท่านเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม โดยฝ่ายที่สามจะมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน

สังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆ อาจดูแลโดยผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม เมื่อท่านใช้สังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆ ของฝ่ายที่สาม (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แจ้งต่อผู้ให้บริการดังกล่าว) จะถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว (ไม่ใช่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้) ของผู้ให้บริการนั้นแล้ว ท่านจึงควรอ่านเงื่อนไขดังกล่าวโดยละเอียด ทั้งนี้ทั้งนั้น "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้จะมีผลต่อข้อมูลที่เรารวบรวมทั้งหมด ไม่มีผลกับเงื่อนไขการใช้และบริการของฝ่ายที่สาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านแจ้งต่อฝ่ายที่สาม


2.37Games ใช้ Cookie และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

2.1  Cookie 

 Cookie  มักจะรวมถึงสัญลักษณ์ ชื่อเว็บไซต์ ตัวเลขและตัวอักษรบางส่วน โดยเราจะใส่ไฟล์ข้อมูลที่เรียกว่า Cookie ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อรับรองการทำงานของเว็บไซต์ให้เป็นปกติ และช่วยแยกแยะตัวตนว่าท่านคือผู้ใช้บริการของเรา เราจะไม่นำ Cookie ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถตั้งค่าหรือลบ Cookie ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือช่องทางอื่นๆ ได้


2.2 Do Not Track (ห้ามติดตาม)

เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่ล้วนมีฟังก์ชั่น Do Not Track ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่สามารถส่งคำขอ Do Not Track ไปยังเว็บไซต์ได้ แต่ขณะนี้องค์กรที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ตยังไม่กำหนดนโยบายว่าทางเว็บไซต์ควรจะตอบสนองคำขอนี้อย่างไร แต่ถ้าเว็บบราวเซอร์ของท่านได้เปิดใช้ Do Not Track แล้ว เว็บไซต์ของเราทั้งหมดก็จะเคารพในการตัดสินใจของท่าน แต่ข้อควรระวังคือ การเปิดฟังก์ชั่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้


3.37Games แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

3.1 แบ่งปัน

เมื่อท่านเข้าใจและยอมรับ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อฝ่ายที่สาม โดยรับรองว่าฝ่ายรับข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัท องค์กรและบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่อไปนี้

(ก) หลังได้รับการอนุญาตให้แบ่งปันอย่างถูกต้อง: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หลังได้รับการอนุญาตจากท่านเท่านั้น

(ข) เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่หน่วยงานรัฐร้องขอ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ค) แบ่งปันกับบริษัทในเครือ: เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือของ 37Games โดยจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น และอยู่ในวัตถุประสงค์ที่ระบุใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้เท่านั้น หากบริษัทในเครือมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

(ง) แบ่งปันกับบริษัทหุ้นส่วน: เพื่อให้วัตถุประสงค์ในนโนบายฉบับนี้เป็นจริง การบริการบางส่วนของเราจึงจำเป็นต้องให้บริการโดยบริษัทหุ้นส่วน เราอาจจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนให้กับบริษัทหุ้นส่วน  เพื่อการให้บริการและประสบการณ์การใช้ที่ดียิ่งขึ้น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและความจำเป็น และจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้บริการเท่านั้น หุ้นส่วนของเราไม่มีสิทธิ์และอำนาจใดๆ ที่จะนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

หุ้นส่วนของเราในขณะนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้:

1) หุ้นส่วนโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูล หากไม่ได้รับการอนุญาตจากท่าน เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อสกุลหรืออีเมล เป็นข้อมูลที่จะเชื่อมโยงหรือระบุตัวตนของท่านได้) ให้กับหุ้นส่วนโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเด็ดขาด

2) ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการอื่นๆ เราจะแบ่งปันข้อมูลให้กับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนเรา เช่น ตัวแทนผู้ให้บริการ SMS ซึ่งการสนับสนุนในที่นี้รวมถึงการให้บริการผ่านเทคโนโลยีพื้นฐาน วิเคราะห์รูปแบบการใช้บริการของเรา ประมวลประสิทธิภาพของโฆษณาและการบริการ ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ ความสะดวกสบายในการชำระเงินและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ 37Games


3.2 ถ่ายโอน

เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับบริษัท องค์กรและบุคคลอื่น ยกเว้นการโอนย้ายตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศของผู้ใช้งาน(สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ หรือ ไทย) และเราจะปกป้องข้อมูลของท่านตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศของผู้ใช้งาน(สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ หรือ ไทย)ต่อไป หรือแจ้งให้ผู้บริหารจัดการคนใหม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายฉบับนี้ต่อไป


3.3 เปิดเผยข้อมูล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแค่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

-  หลังได้รับการอนุญาตจากท่าน;

-  เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศชาติ;

-  เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข และผลประโยชน์ส่วนรวม;

-  ทำตามหมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ฯลฯ;

-  เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำคัญ ที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ยากที่จะได้รับการอนุญาตจากท่าน;

-  ท่านเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมต่อสาธารณะด้วยตัวเอง;

-  รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่เปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น รายงานข่าว ข้อมูลที่รัฐบาลเปิดเผย ฯลฯ;

-  ทำตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงนามในสัญญา;

-  เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการให้บริการของ 37Games เช่น พบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ;

-  ใช้สำหรับรายงานข่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย;

-  ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการวิจัยทางการศึกษา โดยในขณะที่แจ้งข้อมูลและผลการวิจัย ทางเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลในผลการวิจัยออก;

-  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับ


4.37Games ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

4.1  เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามีทีมงานมืออาชีพด้านความปลอดภัย ที่มีหน้าที่ปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย ขณะเดียวกัน เรายังได้ตั้งค่าโปรแกรมความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้ไว้ด้วย เพื่อรับรองว่าการเก็บและใช้ข้อมูลจะเป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขข้อบังคับที่เหมาะสม เช่น เราได้ใช้โปรแกรมเพิ่มความปลอดภัย TLS/SSL ใช้ SHA256/AES เพิ่มความปลอดภัยต่อข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ เรายังมีการประเมินความเสี่ยงต่อมาตรการการป้องกันและนโยบายความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลในผลิตภัณฑ์ของเราถูกเปิดเผยหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว


4.2 มาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ที่เราใช้ปกป้องข้อมูล

เราได้จัดระเบียบด้วยการแบ่งประเภทข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนาความปลอดภัยในการบริหารจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านการทำข้อตกลง ควบคุม และตรวจสอบผู้ที่เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม


4.3 เราอนุญาตให้พนักงานของ 37Games ที่มีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ขณะเดียวกัน กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือถูกสิ้นสุดสถานะการร่วมงานกับ 37Games ทันที


4.4 เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรับประกันว่าจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น นอกจากมีความจำเป็นต้องเก็บในระยะยาวหรือได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย


4.5 อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายที่ปลอดภัย 100% รวมทั้งอีเมล ระบบส่งข้อความทันที และช่องทางอื่นๆ ที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานอื่นๆ ของ 37Games ล้วนไม่ปลอดภัย เราขอแนะนำว่าห้ามส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังกล่าวเด็ดขาด และแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อเป็นการช่วยเรารักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่าน


4.6 อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายที่ปลอดภัย เราจะพยายามรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ท่านส่งให้เราอย่างสุดความสามารถ แต่หากเทคโนโลยี หรือเครื่องมือป้องกันของเราถูกทำให้ได้รับความเสียหาย ส่งผลให้มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ข้อมูลถูกเปิดเผย มีการแก้ไขข้อมูล หรือทำลาย จนทำให้ท่านได้รับความเสียหาย เราจะรับผิดชอบตามกฎหมายทุกประการ


4.7 หลังข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่วงละเมิด เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแจ้งหรือประกาศให้ท่านทราบ


5.สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการต่างๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ หรือ ไทย ดังนี้: 

5.1 เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ยกเว้นตามข้อกำหนดทางกฎหมาย


5.2 ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของท่านได้ ส่วนชื่อบัญชี 37Games และรหัสประจำตัวประชาชนถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย หลังท่านลงทะเบียนสำเร็จ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้


5.3 ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะรวมรวมและใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น หากท่านพบว่าเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้ หรือหากท่านพบว่าข้อมูลที่เรารวบรวมไม่ถูกต้อง ก็สามารถแจ้งเพื่อให้เราแก้ไขให้ถูกต้องได้ โปรดติดต่อเราตามช่องทางที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้


5.4 การตอบรับคำขอของท่าน

เพื่อความปลอดภัย ท่านอาจจะต้องแจ้งความจำนงค์ผ่านลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่นเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เราอาจจะให้ท่านยืนยันตัวตนก่อน จึงจะดำเนินการตามคำขอของท่าน และจะตอบกลับท่านในระยะเวลาที่เหมาะสม หากท่านไม่พอใจ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 37Games หรือปฏิบัติตาม "ข้อตกลงการใช้บริการ" ได้

หากคำขอของท่านสมเหตุสมผล เราจะไม่เก็บค่าบริการจากท่าน แต่หากมีการดำเนินการซ้ำซ้อนหลายครั้ง จนเกินความพอดี เรามีสิทธิ์เก็บค่าบริการตามความเหมาะสม สำหรับคำขอที่มากเกินไป หรือมีขั้นตอนทางเทคนิคที่ซับซ้อน (เช่น ต้องพัฒนาระบบใหม่หรือแก้ไขจากของเดิม) สร้างความเสี่ยงต่อสิทธิของผู้อื่นหรือไม่เป็นความจริง (เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เก็บในระบบ) เรามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะดำเนินการ

ตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว เราไม่สามารถตอบรับคำขอของท่านได้ในสถานการณ์ดังนี้: 

-  เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศชาติ; 

-  เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข และผลประโยชน์ส่วนรวม; 

-  ทำตามหมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ฯลฯ; 

-  มีหลักฐานชัดเจนที่สื่อให้เห็นว่าท่านมีเจตนาที่ไม่ดีหรือละเมิดสิทธิการใช้; 

-  หากตอบรับคำขอของท่านอาจทำให้ท่าน ผู้อื่น หรือองค์กรได้รับความเสียหายต่อสิทธิที่ชอบธรรมอย่างรุนแรง;

-  เกี่ยวพันถึงความลับทางธุรกิจ;

-  สิ่งอื่นๆ ที่เราสามารถปฏิเสธได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม


6.37Games จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์และบริการของ 37Games เน้นให้บริการแก่ผู้บรรลุนิติภาวะ ซึ่งตามนโยบายของประเทศ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง จะไม่สามารถสร้างบัญชีของตัวเองได้ สำหรับกรณีที่เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หลังได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วนั้น เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย หลังได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือเพื่อปกป้องผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ


7.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะไม่ลดทอนสิทธิ์ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากไม่ได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน โดยเราจะแจ้งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ที่ด้านบนสุดของหน้านี้

ถ้านโยบายฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น หากท่านไม่ยอมรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการของเรา หากท่านยังใช้บริการของเราต่อ แสดงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้


8.ติดต่อ 37Games อย่างไร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อคิดเห็นใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าในเว็บไซต์ 37Games (http://ujoy.37games.com) หากท่านไม่พอใจต่อการตอบคำถามของเรา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลเสียต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงใน "ข้อตกลงการใช้บริการ"

เรามีมุ่งเน้นที่จะให้บริการเกมส์ที่สนุก ยุติธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  37Games ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้ใช้งานเสมอ เรายินดีให้บริการผู้ใช้งานจากทุกพื้นที่ ทุกเพศ และทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราหรือผู้ใช้งาน ก็ล้วนอยากให้หรือใช้บริการเกมส์ที่ดีและมีคุณภาพ เราขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่เคารพกติกาของเกมส์และเคารพสิทธิของผู้ใช้งานท่านอื่นอย่างยิ่ง!