ujoy

ภาษาไทย
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย

เงื่อนไขการให้บริการ

"ข้อตกลงการใช้บริการ" ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลงนี้") ทำขึ้นระหว่างท่าน (ซึ่งต่อไปนี้เรียก ว่า "ผู้ใช้") กับ 37Games และบริษัทในเครือและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "37Games") เพื่ออธิบายถึงข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์ 37Games และ/หรือ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัทในเครือ (รวมทั้งเกมส์และการบริการทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่ แฟลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นของ 37Games กำลังให้บริการและกำลังจะเปิดให้บริการ ซึ่งต่อไปจะ เรียกว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ")

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ 37Games หรือในหน้าลงทะเบียนของเกมส์อื่นๆ และได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข ในการลงทะเบียน หรือเมื่อได้รับและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games จากช่องทางอื่น จะถือว่า ผู้ใช้ได้อ่านรายละเอียดแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ผู้ใช้จะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อ ตกลงนี้โดยอ้างว่ายังไม่เข้าใจรายละเอียดไม่ได้ ดังนั้น โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงนี้โดยละเอียด โดยเฉพาะเงื่อนไขการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดชอบ กฎหมายที่ใช้ บังคับ และข้อตกลงพิเศษของการเปิดบัญชีหรือการใช้ในบางบริการ เราได้ใช้ตัวอักษรตัวหนาสีส้ม เพื่อเน้นรายละเอียดในส่วนของเงื่อนไขการยกเว้น การจำกัดความรับผิดชอบและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ ให้แก่ผู้ใช้แล้ว นอกจากนี้ ในเงื่อนไขข้อที่ 16 ของข้อตกลงนี้ 37Games ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1.รายละเอียดการบริการ
1. 37Games
ขอสงวนการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการตามสถานการณ์ความเป็นจริง เช่น เว็บเกมส์ เว็บบอร์ด (BBS) ห้องแชท อีเมล ฯลฯ 37Games มีสิทธิ์ปรับปรุง ระงับและหยุดให้ บริการผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดตลอดเวลา
2.
ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บางส่วน ซึ่งใน กรณีนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดไว้ชัดเจน หากผู้ใช้ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ สามารถเลือกที่จะไม่ ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องได้
3. 37Games
เปิดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเซิร์ฟเวอร์ทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น คอมพิวเตอร์ โมเด็มและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น ค่าอินเทอร์เน็ตบนมือถือ) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเอง ทั้งหมด
4.
ผู้ใช้ควรใช้ซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่า ซอร์ฟแวร์เองทั้งหมด
2.
ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน
1.
หลังจากผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับข้อตกลง และลงทะเบียนสำเร็จ ก็จะกลายเป็นผู้ใช้ของ 37Games และได้รับบัญชีผู้ใช้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บัญชี 37Games") หลังลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขชื่อบัญชี 37Games ได้ แต่จะแก้ไขรหัสผ่านของบัญชีได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า
2.
ผู้ใช้จะต้องรักษาและรับผิดชอบผลจากการใช้บัญชี 37Games และรหัสผ่านทั้งหมด ห้ามขาย โอน ให้ยืม และแบ่งปันบัญชี 37Games และรหัสผ่านกับผู้อื่น เพราะ 37Games จะไม่รับผิดชอบความเสีย หายทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม
3.
เมื่อผู้ใช้พบว่าบัญชี 37Games และรหัสผ่านถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยมิชอบหรือมีความผิดปกติ ต้องรีบ แจ้งให้ 37Games ทราบเพื่อจัดการทันที และมีสิทธิ์ขอให้ 37Games ระงับการใช้บัญชีและรหัสผ่านนี้ ได้ชั่วคราว โดยทาง 37Games จะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจว่าจะระงับบัญชีและรหัสผ่านนี้ชั่วคราว หรือไม่
3.
ข้อมูลการลงทะเบียน
1.
ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน
(1)
ขณะลงทะเบียนบัญชี 37Games (หรือเพิ่มเติมข้อมูลหลังลงทะเบียน) ผู้ใช้ควรแจ้งข้อมูลล่าสุด โดยละเอียดและเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนมี: ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี เช่น ชื่อบัญชี 

37Games รหัสผ่านและบัญชี 37Games (หรือขณะเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูล) 37Games ผู้ใช้ขอ 

โดยละเอียดและเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนมี: ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี เช่น ชื่อบัญชี 

37Games รหัสผ่านและบัญชี 37Games (หรือขณะเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูล) 37Games ผู้ใช้ขอ ยืนยันว่า: ผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนบัญชี 37Games ด้วยตนเอง และขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ลง ทะเบียนเป็นจริงและครบถ้วน พร้อมยินดีรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ตามกฎหมาย ส่วน 37Games ควรเป็นพยานการลงทะเบียนบัญชี ให้ข้อมูลลงทะเบียนเริ่มต้น หรือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุ นอื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่าย ตุลาการที่เกี่ยวข้อง
(2)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ใช้ลงทะเบียนอาจจะถูก 37Games ใช้เป็นข้อมูลในการระบุตัวตนของผู้ใช้ ผู้ใช้ยินยอมให้ 37Games ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ใช้
(3)
หากข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งต่อ 37Games ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือไม่มีผลตามกฎหมาย หรือไม่ ได้อัปเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุด หรือมีความน่าสงสัยอื่นๆ 37Games มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการใช้ บริการ จนกว่าผู้ใช้จะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องตามเงื่อนไข เมื่อ 37Games ใช้มาตรการระงับการใช้บริการ ของผู้ใช้ จะมีการแจ้งระยะเวลาให้ผู้ใช้ทราบ และเมื่อครบเวลาที่กำหนด 37Games จะต้องฟื้นฟูสภาพ การใช้บริการให้กับผู้ใช้ทันที
(4) 37Games
มีสิทธิ์ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนเป็นความจริง และมีผลตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้มีหน้าที่ ดูแลและรักษาบัญชีและรหัสผ่านให้ดี และใช้บัญชีและรหัสผ่านให้ถูกต้องและปลอดภัย หากฝ่ายใดไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น จนทำให้บัญชีและรหัสผ่านสูญหาย หรือบัญชีถูกลักลอบใช้จนทำให้เกิด ความเสียหายต่ออีกฝ่ายหรือผู้อื่น จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
2.
ดูข้อมูลลงทะเบียน
ผู้ใช้มีสิทธิ์ดูข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลงทะเบียนได้ตลอดเวลาที่ "ศูนย์ผู้ใช้" ในเว็บไซต์ 37Games (https://ujoy.37games.com/terms?zone=th)
3.
แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน
ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนได้ตลอดเวลาที่หน้า "ศูนย์ผู้ใช้" ในเว็บไซต์ 37Games หรือตามช่องทางที่ 37Games ได้ประกาศไว้ โดยทาง 37Games ควรให้บริการนี้แก่ผู้ใช้ ทันที แต่หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ จะไม่สามารถแก้ไขชื่อสกุล รหัสประชาชน และชื่อบัญชี 37Games ที่กรอกในขณะลงทะเบียน (หรือเพิ่มเติมข้อมูลหลังลงทะเบียน) ได้อีก ยกเว้นในกรณีพิเศษ โปรดกรอก ข้อมูลอย่างละเอียดและรอบคอบ
4.
ผู้ใช้ยินยอมให้ยึดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 37Games (เช่น ประวัติการล็อกอิน ประวัติการ ใช้บริการหลังล็อกอิน ข้อมูลเติมเงิน ฯลฯ) ที่บันทึกโดยระบบของ 37Games เป็นหลัก 4.การเปิดเผยและปกป้องข้อมูล
1.
ข้อมูลลงทะเบียนที่ได้อธิบายไว้ในเงื่อนไขข้อที่ 3 ของข้อตกลงนี้ และข้อมูลในขณะที่ผู้ใช้ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งอยู่ในขอบเขตการควบคุมของ 37Games (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลผู้ใช้") จะ ถูกเปิดเผยและปกป้องตามข้อกำหนดนี้
2.
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือมียินดีที่ จะแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจน ทาง 37Games อาจจะรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ ขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 37Games เซิร์ฟเวอร์อาจจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้บางส่วน อัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นความลับทางธุรกิจของ 37Games
3.
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นหลักการพื้นฐาน ของ 37Games โดย 37Games จะใช้เทคโนโลยีและมาตรการการจัดการที่เหมาะสมและปลอดภัย ในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้
4. 37Games
ขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้น 4 กรณีต่อไปนี้:
(1)
ผู้ใช้ (หรือผู้ปกครองของผู้ใช้) ยินยอมหรือมีความต้องการให้ 37Games เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้
(2) 37Games
จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามข้อบังคับทางกฎหมาย
(3) 37Games
จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามคำสั่งศาล 

(4) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ ในขณะฟ้องร้องคดีหรืออนุญาโตตุลาการต่อผู้ใช้ เพื่อปกป้อง 

(3) 37Games จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามคำสั่งศาล 

(4) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ ในขณะฟ้องร้องคดีหรืออนุญาโตตุลาการต่อผู้ใช้ เพื่อปกป้อง สิทธิตามกฎหมายของ 37Games (ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ)
5.
เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นปกติ 37Games อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บาง ส่วนให้กับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทในเครือของ 37Games และบริษัทที่สาม แต่ก่อนที่ 37Games จะเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้กับบริษัทที่สามเหล่านี้ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ก่อน โดยที่บริษัทที่สามจะต้องมีหน้าที่รักษาข้อมูลผู้ใช้ให้ปลอดภัยเช่นเดียวกับ 37Games 

6. ตามนโยบายการไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ 37Games มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์และจัดการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
7. 37Games
จะใช้วิธีการทางธุรกิจที่เหมาะสมปกป้องข้อมูลผู้ใช้ให้ปลอดภัยที่สุด โดยเทคโนโลยี และโปรแกรมที่ใช้ล้วนมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง นำไปใช้และเปิดเผย ข้อมูลได้ 

5.สิทธิพื้นฐานของผู้ใช้
1.
ผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีการประกาศและ ปรับปรุงในข้อตกลงนี้
2.
ผู้ใช้สามารถใช้มือถือผูกมัดหน้าเว็บไซต์ 37Games เพื่อรับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเกมส์ เช่น กิจกรรม โปรโมชั่น ฯลฯ ก่อนใคร
3.
ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ใช้มีสิทธิ์กำกับการทำงานของ 37Games และพนักงานของ 37Games ว่าเป็นไปตามมารตรฐานที่ได้ประกาศไว้หรือไม่ และยังแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ด้วย
4.
หากผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ หรือมีไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขและปรับปรุงเงื่อนไขในภาย หลัง หรือไม่พอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games สามารถยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ 37Games ได้ตลอดเวลา หากผู้ใช้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว ทาง 37Games จะ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้อีก
6.
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้
1.
ผู้ใช้ยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ตามข้อ ตกลงนี้ ผู้ใช้ยินดีรับผิดชอบผลจากการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังการล็อกอินบัญชีผู้ใช้ หากผู้ใช้ ละเมิดเงื่อนไขข้อกำหนดในข้อตงลงนี้ ผู้ใช้ยินดีจะรับผิดชอบตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อที่ 14 และ 15 ข้อตกลงที่ 14 และเงื่อนไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2.
ขณะที่ใช้บัญชีของ 37Games ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ด้านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมารยาทการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ทุกอย่างที่ตนเป็นผู้เผยแพร่ โดยเนื้อหาที่ผู้ใช้เผยแพร่ ต้องห้ามกล่าวถึงเนื้อหาต่อไปนี้:
(1)
ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
(2)
กระทบต่อความปลอดภัยของประเทศ เปิดเผยความลับของประเทศ ริดรอดอำนาจทางการเมือง ทำลายความปรองดองของคนในประเทศ
(3)
ทำให้ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศเสียหาย
(4)
ทำให้ประชาชนแตกแยกและบาดหมาง ทำลายความสามัคคีของคนในประเทศ
(5)
ทำลายนโยบายทางศาสนา เผยแพร่ศาสนานอกรีตและสร้างความหลงเชื่อผิดๆ
(6)
ปล่อยข่าวเท็จ ทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ทำลายความมั่นคงทางสังคม
(7)
เผยแพร่ข้อมูลที่ส่อในทางอนาจาร ลามก การพนัน ความรุนแรง ฆาตกรรม สร้างความหวาดกลัว หรือใส่ร้ายผู้อื่น
(8)
ดูหมิ่น ลบหลู่ และใช้คำพูดที่ส่อเจตนาไม่ดีโจมตีผู้อื่น ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น
(9)
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์หรือสิทธิส่วนรวม/ส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
(10)
ฝ่าฝืนหลักมนุษยธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
(11)
ทำลายกฎระเบียบความเรียบร้อยภายในเกมส์ 

(12) เนื้อหาอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้อห้ามทางกฎหมายและกฎการปกครอง 

(11) ทำลายกฎระเบียบความเรียบร้อยภายในเกมส์ 

(12) เนื้อหาอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้อห้ามทางกฎหมายและกฎการปกครอง
3.
ชื่อบัญชี 37Games ชื่อตัวละครและชื่อสำนักต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับ ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อที่มี เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง ผู้นำประเทศ ลามก หยาบคาย ประณาม ข่มขู่ หลอก ลวง โจมตี หมิ่นประมาท ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ยาต้องห้าม เป็นต้น
4.
ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดในเกมส์ของตัวเอง โดยห้ามทำในสิ่งต่อไปนี้: 

  1. (1)  ใช้วิธีการใดๆ เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่หยาบคายและไม่เหมาะสม 

  2. (2)  ใช้วิธีการใดๆ เพื่อแอบอ้างแพลตฟอร์มหรือระบบเกมส์เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อผู้ใช้ 

อื่น 

  1. (3)  ใช้วิธีการหรือช่องทางใดๆ ทำเกิดความขัดแย้ง; 

  2. (4)  ใช้วิธีการใดๆ เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลการใช้เซิร์ฟปลอม โทรจัน โปรแกรมโกง ไวรัสและ 

อื่นๆ
(5)
ใช้วิธีการใดๆ เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลการอัปเกรดตัวละครแทน
(6)
ใช้วิธีการใดๆ เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ช่องทางการซื้อ-ขายบัญชีเกมส์ เงินในเกมส์ และไอเทมใน เกมส์นอกเหนือจากช่องทางการซื้อ-ขายที่ 37Games ให้บริการ
(7)
เผยแพร่วลีที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือข้อความที่ไร้ความหมาย หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ เกมส์และแพลตฟอร์ม 37Games จำนวนมาก
(8)
เผยแพร่ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงขึ้นนอกโลกเกมส์
(9)
เปิดเผยข้อมูลจริงของผู้ใช้อื่น ผู้อื่น(ที่ไม่ใช่ผู้ใช้) หรือพนักงานของ 37Games
(10)
เผยแพร่หรือประกาศข้อมูลที่ละเมิดกฎหมาย ข้อมูลที่ฝ่าฝืนหลักจริยธรรมทางสังคม หรือข้อมูลที่ ส่งผลเสียต่อการสร้างอารยธรรมที่ดีงาม รวมถึงมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสื่อลามก การพนัน ศาสนานอกรีต และสร้างความหวาดกลัว ฯลฯ
(11)
ใช้วิธีการใดๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและลิงก์โฆษณาประเภทต่างๆ
(12)
แสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำลายหรือโจมตี 37Games
(13)
แสดงความเห็นหรือมีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อกฎหมาย หลักจริยธรรมทางสังคมหรือข้อกำหนดของ เกมส์
5.
ห้ามผู้ใช้รบกวนหรือขัดขวางการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games โดยห้ามทำในสิ่ง ต่อไปนี้:
(1)
โจมตีหรือบุกรุกเซิร์ฟเวอร์ของ 37Games หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด
(2)
ปลดล็อกหรือแก้ไขแอปพลิเคชั่นที่ 37Games ให้บริการ
(3)
โจมตีหรือบุกรุกเซิร์ฟเวอร์ของ 37Games หรือโปรแกรมเกมส์หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด (4) รบกวนหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games
(5)
ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Bug) ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในเกมส์ หรือเผยแพร่ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Bug)
(6)
ใช้ผลประโยชน์จาก Bug (ข้อบกพร่องต่างๆ ได้แก่ ระบบ โปรแกรม การตั้งค่าเกมส์ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม) ฉกฉวยผลประโยชน์ข้อบกพร่องของโปรแกรมหรือทำให้เกิดความวุ่นวายภายในเกมส์ หรือใช้ประโยชน์จาก Bug และข้อบกพร่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัว
(7)
ผลิต ใช้ ประกาศ เผยแพร่เครื่องมือหรือโปรแกรมที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความยุติธรรม ภายในเกมส์ (หมายถึงเอกสารหรือโปรแกรมที่ใช้เพื่อผลประโยชน์ในเกมส์ แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ แพลตฟอร์ม 37Games หรือซอร์ฟแวร์เกมส์) รวมถึงโปรแกรมโกงและโปรแกรมช่วยโกง (รวมถึงบอ ทอัตโนมัติ อัปเลเวลอัตโนมัติ กินยาอัตโนมัติ ผ่านภารกิจอัตโนมัติ เร่งสปีดหรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกิน ขอบเขตที่เกมส์กำหนดไว้)
(8)
ห้ามแก้ไขโปรแกรมในแอปพลิเคชั่น และทุกพฤติกรรม เช่นเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือยกเลิก ฟังก์ชั่นที่แพลตฟอร์ม 37Games ได้กำหนดไว้อยู่แล้ว จนส่งผลให้ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเกิด ความผิดปกติ 

6. ห้ามผู้ใช้ก่อความวุ่นวายภายในเกมส์ โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี้: 

ความผิดปกติ 

6. ห้ามผู้ใช้ก่อความวุ่นวายภายในเกมส์ โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:
(1)
หยุดอยู่ในตำแหน่งพิเศษหรือไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน (รวมถึงผู้รับสมัครกิจกรรม "ทูตอพยพ" นัก วาร์ป จุดวาร์ป ฯลฯ) จนรบกวนผู้ใช้อื่น
(2) PK
ด้วยเจตนาที่ไม่ดี ก่อกวน ขู่กรรโชก เป็นต้น
(3)
เชิญชวนให้ผู้ใช้อื่นหรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปกติ (รวมถึงการท่องเที่ยว รวมตัวเพื่อก่อ เหตุ ฯลฯ)
(4)
ใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกันแอบอ้างเป็นผู้อื่น NPC หรือตัวละครเพื่อทำการหลอกลวง
7.
ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับผู้ดูแลเกมส์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "GM") ได้ แต่ในขณะที่พูดคุย ไม่ควรทำสิ่ง ต่อนี้ไป:
(1)
แอบอ้างว่าเป็นระบบหรือ GM
(2)
หลอกลวงหรือมีเจตนาจะหลอกลวง GM รวมถึงทำให้ GM เข้าใจผิด ปฏิเสธการให้ข้อมูล ให้ ข้อมูลเท็จและมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เข้าข่าย "หลอกลวง" GM
(3)
ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำของ GM เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่าน และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในเกมส์ GM อาจจะมีการแจ้งหรือแนะนำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งผู้ใช้จะ เพิกเฉยหรือขัดขวางการทำงานของ GM ในข้อนี้ไม่ได้
(4)
รบกวนการทำงานของ GM ซึ่งรวมถึง: ขอไอเทมสมมติในเกมส์จาก GM (รวมถึงเงินและไอเทมใน เกมส์ต่างๆ ในเกมส์) เรียก GM บ่อยเกินไปหรือส่งข้อความเท็จให้ GM ส่งคำขอให้ช่วยแก้ปัญหาหรือ ปัญหาที่ได้คำตอบไปแล้วให้กับ GM ซ้ำซาก
(5)
ด่าว่าด้วยถ้อยคำที่หยามคาบ คุกคามหรือโจมตี GM ด้วยเจตนาที่ไม่ดี
8.
ผู้ใช้ต้องเก็บรักษาบัญชีและรหัสของตัวเองไว้ให้ดี หากบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้ถูกเปิดเผยจนก่อ ให้เกิดความเสียหายจากตัวของผู้ใช้เอง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
9.
ผู้ใช้จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อตัวผู้ใช้เองได้เท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ และเพื่อการขายหรือเป้าหมายทางธุรกิจ อื่นๆ ได้
10.
ยกเว้นจะได้รับหนังสืออนุญาตจาก 37Games ผู้ใช้จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ได้ รวมถึงการเก็บค่านายหน้าในการซื้อ-ขายไอเทมในเกมส์ ขายไอเทม ในเกมส์เพื่อผลกำไร เป็นต้น
11.
ห้ามผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อกิจกรรมต่อไปนี้:
(1)
เข้าระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ 37Games หรือใช้ทรัพยากรในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก่อน ได้รับอนุญาต
(2)
ลบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมฟังก์ขั่นในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนได้รับอนุญาต
(3)
มีการเข้าไปเก็บ จัดการหรือโอนข้อมูลในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมโปรแกรม แอปพลิเคชั่น ก่อนได้รับอนุญาต
(4)
มีเจตนาสร้างหรือปล่อยไวรัสเพื่อทำลายโปรแกรม
(5)
พฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
12.
ผู้ใช้ยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากจอมอนิเตอร์เป็นหลักฐาน เพื่อตัดสินว่าผู้ใช้มีการใช้โปรแกรมโกง เพื่อทุจริตเกมส์หรือไม่
13.
หาก 37Games พบว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมหรือมีข้อมูลผิดปกติ สามารถทำการสังเกตและบันทึก พฤติกรรมของผู้ใช้นี้ เพื่อใช้ผลจากการสังเกตและบันทึกนี้ตัดสินว่าได้กระทำการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ ใช้ตามข้อตกลงนี้หรือไม่
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ ไอเทมและเงินสมมติในเกมส์ 37Games ได้กำหนดบท ลงโทษต่อผู้ที่แฮคบัญชีและผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการแฮคบัญชีอย่างรุนแรง เมื่อ 37Games พบหรือ สงสัยในพฤติกรรมที่เข้าข่ายการแฮคบัญชีต่อไปนี้ จะมีสิทธิ์ดำเนินการได้ตามข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อ ที่ 14 เงื่อนไขข้อที่ 15 ข้อตกลงข้อที่ 4 และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน 

37Games ยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อผู้ที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้:(1)แฮคบัญชี;(2)แฮคไอเทมในเกมส์ (3)แฮค 

ที่ 14 เงื่อนไขข้อที่ 15 ข้อตกลงข้อที่ 4 และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน 

37Games ยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อผู้ที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้:(1)แฮคบัญชี;(2)แฮคไอเทมในเกมส์ (3)แฮค เงินในเกมส์ (4)แฮคบัญชี/และรหัสผ่าน (5)ถ่ายโอนไอเทมใน IP ที่ผิดปกติ (6)การแฮคบัญชีและพฤติ กรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อรักษาความยุติกรรมภายในเกมส์ 37Games มีสิทธิ์เรียกคืนหรือบล็อก ไอเทมและบัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้แฮคบัญชี แต่ได้รับไอเทมจากผู้ที่มีพฤติกรรมการแฮค ผู้ใช้ควร ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพฤติกรรมการแฮค ผู้ใช้ควรช่วยกันรักษากฎระเบียบภายในเกมส์ เมื่อ 37Games พบหรือสงสัยว่าการร้องเรียนเรื่องการแฮคบัญชีไม่เป็นความจริง 37Games มีสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อที่ 14 เงื่อนไขข้อที่ 15 ข้อตกลงข้อที่ 14 และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

14. หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ใช้ที่กล่าวมาทั้งหมด 37Games มีสิทธิ์ลงโทษผู้ใช้ที่ทำผิดรุนแรง ตามมาตรการต่อไปนี้ และผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น:
(1)
ตักเตือน: การตักเตือนจะใช้กับผู้ที่มีฝ่าฝืนนโยบายเกมส์สถานเบา ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้ บริหารจัดการเกมส์ 

(2) ห้ามพูด: ปิดช่องแชทของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎบางส่วนหรือทั้งหมด ระงับการใช้ฟังก์ชั่นแชทของผู้ใช้ที่ ฝ่าฝืนกฎ ทำให้ผู้ใช้นี้ไม่สามารถสนทนากับผู้ใช้อื่นได้ จนกว่าบทลงโทษนี้จะครบกำหนดหรือถูก ยกเลิก
(3)
บังคับออฟไลน์: บังคับให้ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎออฟไลน์เกมส์ เพื่อหยุดการกระทำของผู้เล่นในขณะนี้ (4) บล็อกบัญชี: ระงับบัญชีของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎ ทำให้ผู้ใช้นี้ล็อกอินบัญชีเกมส์บางเกมส์ของ 37Games ไม่ได้ชั่วคราวหรือถาวร 

(5) กักตัวชั่วคราว: ย้ายตัวละครของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎไปอยู่ในฉากพิเศษ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ใดๆ ในเกมส์ได้ จนกว่าบทลงโทษนี้จะครบกำหนดหรือถูกยกเลิก
(6)
ลบตัวละคร: ลบตัวละครในเกมส์บางเกมส์ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎ เพื่อไม่ให้ตัวละครนี้ปรากฏในโลก เกมส์ 

(7) ลบบัญชี: ระงับบัญชีของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎถาวร ทำให้ผู้ใช้นี้ล็อกอินบัญชีของแพลตฟอร์ม 37Games ไม่ได้ตลอดไป รวมถึงการลบข้อมูลทั้งหมดในข้อมูลเกมส์ถาวร เช่น ลงทะเบียน ข้อมูลตัวละคร ไอเทม และเงินในเกมส์ ฯลฯ
(8)
เรียกเก็บไอเทมในเกมส์คืน: เรียกเก็บไอเทมในเกมส์ที่ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎได้มาจากการโกงหรือด้วย วิธีการอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ เงินและไอเทมในเกมส์ 

(9) แก้ไขชื่อ: บังคับแก้ไขชื่อในเว็บบอร์ด ชื่อตัวละครหรือชื่อสำนักในเกมส์ ฯลฯ ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎ (10) ยุบองค์กร: ยุบองค์กรต่างๆ ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎเป็นผู้ก่อตั้ง เช่น สำนัก กิลด์ ฯลฯ
(11)
ลดค่าต่างๆ ในเกมส์: ลดค่าต่างๆ ในเกมส์ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎ เช่น เลเวลตัวละคร โกลด์ ค่า ประสบการณ์ ฯลฯ 

(12) บล็อก IP: บล็อก IP ล็อกอินเซิร์ฟเวอร์ในเกมส์บางเกมส์ที่ผิดปกติของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎชั่วคราว หรือถาวร
(13)
รับผิดชอบตามกฎหมาย: เมื่อผู้ใช้สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นหรือ 37Games หรือฝ่าฝืนกฏข้อ บังคับจริง ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่งและ/หรือทางอาญา เช่น ขณะที่ผู้ใช้เล่น เกมส์ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สามจนถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้ใช้ที่ ฝ่าฝืนกฎจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

15.หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อบังคับในข้อปฏิบัติของผู้ใช้จริง 37Games มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎ รับผิดชอบเนื่องจากผู้ใช้ผิดสัญญาได้ รวมถึงรับฟื้นฟูภาพลักษณ์ แก้ไขผลกระทบ ชดเชยค่าเสียหายที่ ส่งผลกระทบต่อ 37Games ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่ 37Games ได้จ่ายไปก่อนจากการฝ่าฝืนกฎของผู้ใช้ 

7.การดูแลเกมส์
1.
ผู้ดูแลเกมส์
(1)
ผู้ดูแลเกมส์หรือที่เรียกว่า GM (Game Master) หมายถึงพนักงานของ 37Games ที่มีหน้าที่ดูแล 

และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเกมส์ 

(1) ผู้ดูแลเกมส์หรือที่เรียกว่า GM (Game Master) หมายถึงพนักงานของ 37Games ที่มีหน้าที่ดูแล 

และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเกมส์
(2) GM
จะไม่แทรกแซงการเล่นเกมส์ของผู้ใช้ ไม่ใช้วิธีการต่างๆ ในการขอข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน จากผู้ใช้ ไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้หรือตอบคำถามเกี่ยวกับกลยุทธิ์ เทคนิคต่างๆ ของเกมส์
(3)
เมื่ออยู่ในเกมส์ ผู้ใช้ควรเคารพ เข้าใจและให้ความร่วมมือต่อการทำงานของ GM หากมีข้อเสนอ แนะ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อร้องเรียน
2.
การโอนย้ายข้อมูลเกมส์ 37Games ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกหรือรวมเซิร์ฟเวอร์ของผลิตภัณฑ์และ บริการ สำหรับกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้ 37Games มีสิทธิ์โอนย้ายข้อมูลตัวละครใน เกมส์ของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ
8.
นโยบายค่าบริการ
1. 37Games
จะชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของค่าบริการ วิธีเก็บค่าบริการ วิธีซื้อ และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการไว้ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ 37Games (รวมถึงเว็บไซต์เกมส์ที่เกี่ยวข้องกับ 37Games.com)
2. 37Games
มีสิทธิ์กำหนดมาตรฐานและวิธีเก็บค่าบริการของผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งผลิตภัณฑ์และ บริการต่างกันอาจจะมีการกำหนดมาตรฐานค่าบริการและวิธีเก็บค่าบริการที่ต่างกัน หรือกำหนด มาตรฐานค่าบริการและวิธีเก็บค่าบริการตามระดับของผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ 37Games ยัง มีสิทธิ์แก้ไขนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการได้ตลอดเวลา 37Games จะแจ้งข้อมูล มาตรฐานค่าบริการ วิธีเก็บค่าบริการ วิธีการซื้อหรือข้อมูลอื่นๆ ของนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์ และบริการไว้ในตำแหน่งที่เด่นชัดที่สุดของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการนี้
3.
สำหรับค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามนโยบายค่าบริการที่ 37Games กำหนดไว้ หากผู้ใช้ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามนโยบายค่าบริการที่ 37Games กำหนดไว้ 37Games มีจะสิทธิ์ระงับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้ทันที
4.
ผู้ใช้ไม่สามารถขอคืนเงินที่ได้มีการชำระค่าบริการไปแล้วจาก 37Games (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คืน เงิน") ยกเว้นมีข้อกำหนดชี้แจงเพิ่มเติม ไม่ว่าค่าบริการนี้ใช้จะถูกใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม 37Games มี สิทธิ์ตัดสินใจว่าจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้หรือไม่ เมื่อไหร่ หรือด้วยวิธีใด เมื่อ 37Games ตกลงที่จะคืนเงิน ให้ ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าบริการที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากการใช้บัตรเครดิต หรือชำระเงินผ่านมือถือ ซึ่ง 37Games จะมีสิทธิ์หักค่าบริการจากผู้ใช้โดยตรง ยอดเติมเงิน เงินสมมติ ไอเทมสมมติ ฯลฯ ที่ 37Games แจกให้ในขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ จะไม่สามารถขอคืนหรือแลกเป็นเงินสดได้ 9.ไอเทมในเกมส์
1. 37Games
หรือบริษัทหุ้นส่วนขอสงวนสิทธิ์การจัดการไอเทมสมมติต่างๆ ที่ 37Games (รวมถึง แพลตฟอร์มเกมส์ เกมส์ เว็บบอร์ด) ให้บริการ ได้แก่ โกลด์ ซิลเวอร์ ไอเทม อุปกรณ์ ฯลฯ แต่เพียงผู้ เดียว โดยผู้ใช้จะมีสิทธิ์ใช้ไอเทมสมมติตามกฎหมายและข้อกำหนดในเกมส์เท่านั้น เมื่อผู้ใช้ซื้อสิทธิ์ การใช้ไอเทมสมมติ จะถือว่าได้ใช้จ่ายสำเร็จแล้ว จึงไม่สามารถขอคืนไอเทมสมมตินี้ได้ในทุกกรณี
2.
หากตัวละครถูกลบหรือรีสโตร์ สูญเสียไอเทมสมมติหรือโกลด์ เนื่องจากตัวของผู้ใช้ หรือปัญหา อินเทอร์เน็ต ยกเว้นเซิร์ฟขาดการเชื่อมต่อในวงกว้าง 37Games จะขอรับผิดชอบต่อความเสียที่เกิดขึ้น 3. 37Games ตระหนักถึงความซับซ้อนในการซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ต จึงได้กำหนดให้ผู้ใช้ซื้อ-ขาย ผ่านแพลตฟอร์มของ 37Games เท่านั้น ห้ามผู้ใช้ซื้อ-ขายไอเทมสมมติกันเอง 37Games ต่อต้านการ ซื้อ-ขายไอเทมสมมตินอกระบบ (รวมถึงการเข้าร่วมการซื้อ-ขายนอกระบบ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ซื้อ ขายนอกระบบและถ่ายโอนไอเทมสมมติ เป็นต้น) และไม่คุ้มครองผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการซื้อ-ขาย นอกระบบของผู้ใช้ ปัญหาและข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายนอกระบบ รวมถึงการถูกมิจฉาชีพ หลอกเอาเงินหรือไอเทมสมมติ ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับ 37Games และจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใน ทุกกรณี โดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
4. 37Games
ไม่ยอมรับผลการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจากการซื้อ-ขายนอกระบบ และจะถือว่าไอเทมสมมติที่ ผู้ใช้ได้จากการซื้อ-ขายนอกระบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 37Games มีสิทธิ์ ใช้มาตรการที่สอดคล้อง 

จัดการกับผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายซื้อ-ขายนอกระบบและไอเทมสมติ ตัวละครในเกมส์และบัญชี 

ผู้ใช้ได้จากการซื้อ-ขายนอกระบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 37Games มีสิทธิ์ ใช้มาตรการที่สอดคล้อง 

จัดการกับผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายซื้อ-ขายนอกระบบและไอเทมสมติ ตัวละครในเกมส์และบัญชี 37Games ตามเงื่อนไขข้อที่ 6 ในข้อตกลงนี้ ยกเว้นการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มซื้อ-ขายที่ 37Games ได้กำหนดไว้
10.
วิธีการบริการ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
1. 37Games
จะพยายามให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ 37Games อาจมี ความจำเป็นที่จะต้องหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกมส์ที่ให้บริการ หรือวิธีการให้บริการ เนื้อหาที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
2.
เพื่อเพิ่มเนื้อหาเกมส์และบริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ของ 37Games ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะที่ให้ บริการเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์จะมีการอัปเดตและปรับปรุงฟังก์ชั่นต่างๆ อยู่เสมอ หลังอัปเดตเกมส์ และแพลตฟอร์มเกมส์ รายละเอียด การตั้งค่าต่างๆ ในเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์ จะยึดตามประกาศ ของเกมส์และแพลตฟอร์มเป็นหลัก
3.
หาก 37Games จำเป็นต้องหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการในบางอย่าง หรือจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงวิธีหรือเนื้อหาของผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง 37Games จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนล่วง หน้า และหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมมาให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป
4.
ในกรณีของเงื่อนไขข้อที่ 3 ของข้อตกลงนี้และอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 37Games อาจ ถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ (รวมถึงบัญชีและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนบุคคล) ให้กับผู้ให้บริการที่จะ มาให้บริการต่อจากนี้ ผู้ใช้ยินยอมและให้สิทธิ์ 37Games ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว และยอมรับว่าหลัง 37Games ถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น 37Games จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ใช้อีก แต่ 37Games ไม่รับรองว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมหรือวิธีให้บริการที่เหมาะสมมาให้บริการต่อ จาก 37Games ได้หรือไม่ และไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการและแนวเกมส์ที่เปลี่ยนไปของผู้ให้ บริการที่ 37Games หาได้นั้นจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 11.การระงับและยกเลิกการบริการ
1.37Games
มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการและบริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ตาม ข้อตกลงนี้ ซึ่ง 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้:
(1)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้แจ้งไม่เป็นความจริง
(2)
ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
2.
ผู้ใช้ทราบดีว่าบัญชีมีวันหมดอายุ และตกลงที่จะต้องล็อกอินบัญชีอยู่เสมอเพื่อยื่นระยะเวลา ผู้ใช้ ทราบดีว่า 37Games มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกและลบข้อมูลทุกอย่างในบัญชีที่หมดอายุแล้ว
(1)
หากหลังลงทะเบียนผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอินบัญชีเป็นเวลานาน และไม่มีประวัติการเติมเงินใดๆ ในบัญชีนี้ 37Games จะมีสิทธิ์ยกเลิกและลบข้อมูลต่างๆ ในบัญชีนี้
(2)
สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี/ตัวละครของผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games สามารถดูได้ที่ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ หรือบนเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ เกี่ยวข้อง
3.
เพื่อให้เกมส์ แพลตฟอร์มและเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้เป็นปกติ 37Games จะต้องปิดปรับปรุงเกมส์ แพลตฟอร์มและเซิร์ฟเวอร์อยู่เสมอ หรือปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อผู้ใช้ก็เข้าใจและ ยอมรับการหยุดให้บริการชั่วคราวจากสาเหตุข้างต้น 37Games จะพยายามหลีกเลี่ยงการหยุดให้ บริการ และจะใช้เวลาในการปรับปรุงให้น้อยที่สุด
4.
เพื่อให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ให้บริการอย่างมั่นคง และอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 37Games มีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดหรือยกเลิกให้บริการเซิร์ฟเวอร์บาง ส่วนหรือทั้งหมด โดย 37Games จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้:
(1)
กำหนดเวลาตรวจสอบ พัฒนา อัปเดตซอร์ฟแวร์ ฯลฯ
(2)
เซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหาย จนให้บริการตามปกติไม่ได้
(3)
อุปกรณ์ซอร์ฟแวร์/ฮาร์ดแวร์และอีเมลขัดข้อง
(4)
ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

(5) ในกรณีฉุกเฉิน ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่สาม 

(4) ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

(5) ในกรณีฉุกเฉิน ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่สาม
(6)
มีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถต้านทานได้
5.
ไม่ว่าผลิตภัณฑ์และบริการจะหยุดให้บริการด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้ควรใช้มาตรการที่เหมาะสม จัดการไอเทมสมมติในเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์ด้วยตัวเอง โดยอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ผู้ ใช้จะใช้การหยุดให้บริการมาเป็นเหตุผลเพื่อเรียกร้องให้ 37Games รับผิดชอบไม่ได้ ยกเว้นการ ชดใช้หรือชดเชยในกรณีที่ผู้ใช้ซื้อเงินสมมติในเกมส์แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ รวมทั้งการเรียกร้องค่าชดเชย จากการใช้บัญชีหรือไอเทมสมมติในเกมส์ต่อไม่ได้
12.
การจำกัดความรับผิดชอบ
1. 37Games
จะรับรองผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ที่กล่าวถึงในข้อตกลงนี้เท่านั้น แต่ไม่ รับรองเอกสาร บรรจุภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ทั้งที่แจ้งชัดเจนและไม่ชัดเจน (หากมี)
2. 37Games
จะรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ซอร์ฟแวร์หรือโปรแกรมและบริการที่ "กำลังมีปัญหาหรือข้อ ผิดพลาดทั้งหมด" โดยรับรองว่า:
(1)
ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ 37Games จะตรงกับความต้องการที่ 37Games ได้ประกาศไว้ อย่างเป็นทางการ
(2)
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของ 37Games จะตรงกับคำมั่นสัญญาด้านบริการที่ 37Games ได้ประกาศไว้อย่างเป็นทางการ
(3) 37Games
จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเหมาะสม ตามข้อบังคับทางธุรกิจเท่านั้น
3. 37Games
จะไม่มีการให้ความรับรองต่อข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งที่เห็นชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึงการ รับรองทางการตลาด การประยุกต์ใช้ ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์แบบ ภายในขอบเขตที่ กฎหมายอนุญาต
4. 37Games
ไม่ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่ถูก ระงับการให้บริการ ปลอดภัยและไม่ถูกรบกวน และไม่รับรองว่าจะเกิดข้อผิดพลาด และจะส่งข้อมูลได้ ทันที ราบรื่นและถูกต้อง ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
5.
ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าการเลือกรับข่าวหรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจาก 37Games ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้เอง ผู้ใช้ยินดีรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ระบบเสียหาย ข้อมูลสูญหายและภาวะเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้ใช้เองทั้งหมด 37Games ไม่ขอรับรองต่อบริการซื้อสินค้า ขั้นตอนซื้อ-ขาย ข้อมูลรับสมัครที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์และ บริการ โดยเฉพาะข้อมูลที่ประกาศโดยฝ่ายที่สาม
6.
หากระบบขัดข้อง ระบบความปลอดภัยรั่วไหล (Security Vulnerability) โปรแกรมมีช่องโหว่ (Bug) โปรแกรมผิดปกติ ฯลฯ 37Games มีสิทธิ์รีสโตร์ข้อมูลเกมส์กลับไปยังวันที่กำหนด เพื่อความสมดุล ภายในเกมส์ ผู้ใช้จะเรียกร้องค่าชดเชยจากกรณีไม่ได้
7. 37Games
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้ใช้ (รวมถึงได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยทั้งโดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือกรณีพิเศษ เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ และการสูญ เสียทรัพย์สินจากความประมาท) ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งความเสียหายเหล่านี้อาจมี สาเหตุมาจาก:ผู้ใช้หรือผู้อื่นใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่ถูกต้อง ซื้อสินค้าหรือบริการทาง อินเทอร์เน็ต ซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ต ใช้บริการโดยมิชอบทางกฎหมายหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมีการ เปลี่ยนแปลง
8. 37Games
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือรายละเอียดในข้อตกลงนี้ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ความบกพร่องทางเทคนิคต่างๆ ไม่อยู่ในขอบเขตที่จำกัด มีไวรัส ถูก แฮกเกอร์โจมตี พิกัดของผู้ใช้ ผู้ใช้ปิดเครื่อง มีสาเหตุจากหุ้นส่วน มีผู้อื่นเจตนาทำให้เสียหาย เพราะ ความประมาทหรือเพราะสาเหตุทางเทคนิคอื่นที่ไม่อยู่ในความดูแลของ 37Games เช่น เซิร์ฟเวอร์ หยุดให้บริการ ข้อมูลหรือข้อความที่ผู้ใช้ส่งสูญหาย อักษรกลายเป็นโค้ด รับไม่ได้ หรือรับได้ช้า ฯลฯ 9. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากความประมาท ผิดพลาดหรือการกระทำที่ไม่ 

เหมาะสมของผู้ใช้ 37Games จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากความประมาท ผิดพลาดหรือการกระทำที่ไม่ 

เหมาะสมของผู้ใช้ 37Games จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
13.
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ
1.
ซอร์ฟแวร์เกมส์ของผลิตภัณฑ์และบริการ 37Games (รวมถึงซอร์ฟแวร์ของแอปพลิเคชั่นที่ทั้ง สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์) ซอร์ฟแวร์อื่นๆ ข้อมูล ผลงานและข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของ 37Games หรือผู้ถือครองสิทธิ์ ที่สอดคล้อง ยกเว้นจะมีหนังสืออนุญาตจาก 37Games หรือมีคำสั่งทางกฎหมาย ผู้อื่นจะไม่มีสิทธิ์ใช้ คัดลอก เผยแพร่ ปลอมแปลง เลียนแบบ แก้ไข ปรับเปลี่ยน แปล รวบรวม ตีพิมพ์ ดัดแปลง ฯลฯ หาก ฝ่าฝืน 37Games มีสิทธิ์หยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ ฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และ เรียกร้องค่าเสียหายได้
2.
ข้อมูลที่ปรากฏและถูเก็บในเซิร์ฟเวอร์ 37Games ในขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึง ข้อมูลบัญชี ข้อมูลตัวละคร ข้อมูลไอเทมและเลเวล ฯลฯ ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น ชื่อสกุล รหัสประชาชา หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ) จัดเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์หรือแพลตฟอร์มเกมส์ ที่อยู่ในความ ดูแลของ 37Games ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไข โอนย้าย จัดการกับข้อมูลในบัญชีได้ตามช่องทางที่ 37Games กำหนด
3.
เพื่อรับรองความถูกต้องและหลีกเลี่ยงการเกิดข้อโต้แย้ง ผู้ใช้ยินยอมให้ใช้ข้อมูลที่บันทึกใน เซิร์ฟเวอร์ของ 37Games รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เป็นบรรทัดฐานใน การตัดสิน โดย 37Games รับรองว่าข้อมูลนี้เป็นจริงทุกประการ
14.
การชดใช้ค่าเสียหาย
หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือข้อบังคับทางกฎหมาย จนทำให้บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ องค์กรร่วมและพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ 37Games ได้รับความเสียหายหรือ ต้องสูญเสียทรัพย์สิน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสู้คดี ดำเนินคดีและการไกล่เกลี่ยทางกฎหมายจากการ ที่ผู้ใช้ผิดสัญญา) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
15.
ยกเลิกข้อตกลง
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อบังคับทางกฎหมาย 37Games มีสิทธิ์ตัดสินว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหรือ ไม่ หาก 37Games แน่ใจว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือกฎข้อบังคับใดๆ จะมีสิทธิ์หยุดหรือยกเลิกบัญชี ของผู้ใช้ พร้อมทั้งลบข้อมูลในบัญชีทั้งหมด ประวัติการใช้บัญชี และมีสิทธิ์จำกัด หยุดหรือยกเลิกการ ใช้บริการของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16.
สิทธิ์แก้ไขและอธิบาย
1.
เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างทันท่วงทีและดียิ่งขึ้น 37Games ได้ตระหนักถึงผู้ใช้ และการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 37Games มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบเงื่อนไขและสิทธิ ในข้อตกลงนี้ตลอดเวลา ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เมื่อมีการแก้ไข เติมเพิ่ม ลบเงื่อนไขในข้อ ตกลงนี้ 37Games จะประกาศรายละเอียดให้ทราบในเว็บไซต์ แต่จะไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นการส่วน ตัว หากผู้ใช้ไม่ยอมเนื้อหาที่ 37Games แก้ไข เพิ่มเติมหรือลบ สามารถหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ 37Games ได้ทันที หากผู้ใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ต่อ จะถือว่าผู้ใช้ได้ ตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบในข้อตกลงนี้แล้ว และจะเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ไม่ ได้
2.
หากยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจาก 37Games ผู้ใช้จะโอนสิทธิ์หรือหน้าที่รับผิดชอบในข้อตกลงนี้ ไม่ได้ 37Games มีสิทธิ์ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ผ่านบริษัทลูกและบริษัทในเครือ 37Games
17.
โฆษณาและลิงก์ภายนอก
1.
ในผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games อาจมีโฆษณาเพื่อธุรกิจของผู้อื่นและโฆษณาโปรชั่นของ กิจกรรมอื่น ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทโฆษณาหรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/ บริการ 37Games แค่เป็นตัวกลางช่วยประกาศให้เท่านั้น สินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้ซื้อผ่านลิงก์ใน เว็บไซต์ของ 37Games รวมทั้งการซื้อ-ขายจากลิงก์ดังกล่าวล้วนอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างผู้ใช้ 

กับผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ 37Games โดย 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อผล 

เว็บไซต์ของ 37Games รวมทั้งการซื้อ-ขายจากลิงก์ดังกล่าวล้วนอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างผู้ใช้ 

กับผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ 37Games โดย 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อผล การซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการหรือสินค้านั้นในทุกกรณี
2.
ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ผู้ใช้อาจจะเชื่อมต่อเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามได้ ซึ่งเซ็บ ไซต์ของฝ่ายที่สามจะไม่อยู่ในความควบคุมของ 37Games และ 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ลิงก์ การปรับปรุงหรือการอัปเดตใดๆ ในเว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม การที่ 37Games ให้บริการลิงก์ เว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม เพียงเพื่อสร้างความสะดวกต่อผู้ใช้ แต่ไม่ได้หมายความว่า 37Games ยอมรับ และรับรองว่าเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามมีความน่าเชื่อถือ สมบูรณ์แบบ หรือเป็นความจริง ซึ่งบุคคล บริษัท หรือองค์กรเหล่านี้ล้วนไม่ได้เป็นลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วนหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับ 37Games ผู้ใช้ ควรตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ฝ่ายที่สาม 

3. ผู้ใช้เข้าใจและยินยอมที่จะให้ 37Games ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทาง ธุรกิจให้ผู้ใช้ทางอีเมล SMS หรือช่องทางอื่นๆ
18.
ข้อกำหนดอื่นๆ
1.
หากเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดในข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขในข้ออื่นๆ
2.
หากทั้งสองฝ่ายเกิดข้อพาทขึ้นตามรายละเอียดในข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อพิพาทเรื่องสัญญาหรือข้อ พิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ 37Games ลงโทษผู้ใช้ ทั้งสองฝ่ายควรพยายามแก้ไขด้วยการเจรจาก่อน หากเจรจาไม่เป็นผล ผู้ใช้และ 37Games ยินยอมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการสิงคโปร์เป็นผู้ตัดสิน
3.
แม้ว่าผู้ใช้จะยังลงทะเบียนบัญชี 37Games ไม่สำเร็จ แต่ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games จากช่องทางอื่นแล้ว ข้อตกลงนี้จะมีผลในวันที่ผู้ใช้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการนี้ทันที 

ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลเพื่อแจ้งต่อ 37Games ได้ (อีเมล:global.support@37games.com) โปรดยืนยันว่าได้ลงทะเบียนอีเมลแล้ว