ujoy

เงื่อนไขการให้บริการ

"ข้อตกลงการใช้บริการ" ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงนี้") ทำขึ้นระหว่างท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้งาน") กับ 37Games และบริษัทในเครือและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "37Games") เพื่ออธิบายถึงข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์ 37Games และ/หรือ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัทในเครือ (รวมทั้งเกมส์และการบริการทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นของ  37Games กำลังให้บริการและกำลังจะเปิดให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ")

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ 37Games หรือหน้าลงทะเบียนของเกมส์อื่นๆ และได้อ่าน พร้อมยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียน หรือเมื่อได้รับและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games จากช่องทางอื่น จะถือว่าผู้ใช้งานได้อ่านรายละเอียดแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานจะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยอ้างว่ายังไม่เข้าใจรายละเอียดไม่ได้ ดังนั้น โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงนี้โดยละเอียด โดยเฉพาะเงื่อนไขการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดชอบ กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงพิเศษของการเปิดบัญชีหรือการใช้ในบางบริการ เราได้ใช้ตัวอักษรตัวหนาสีส้ม เพื่อเน้นรายละเอียดในส่วนของเงื่อนไขการยกเว้น การจำกัดความรับผิดชอบและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญให้แก่ผู้ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ ในเงื่อนไขข้อที่ 16 ของข้อตกลงนี้ 37Games ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


1.รายละเอียดการบริการ

1.1 37Games ขอสงวนการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการตามสถานการณ์ความเป็นจริง เช่น เว็บเกมส์ เว็บบอร์ด (BBS) แชทรูม อีเมล ฯลฯ 37Games มีสิทธิ์ปรับปรุง ระงับและหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดทุกเมื่อ

1.2 ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games 37Games อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้งานบางส่วน ซึ่งในกรณีนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดไว้ชัดเจน หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ สามารถเลือกที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องได้

1.3 37Games ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเซิร์ฟเวอร์ทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น คอมพิวเตอร์ โมเด็มและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น ค่าอินเทอร์เน็ตบนมือถือ) ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

1.4 ผู้ใช้งานควรใช้ซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบค่าซอร์ฟแวร์เองทั้งหมด


2.ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

2.1 หลังจากผู้ใช้งานได้อ่านและยอมรับข้อตกลง และลงทะเบียนสำเร็จ ก็จะกลายเป็นผู้ใช้งานของ 37Games และได้รับบัญชีผู้ใช้งาน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บัญชี 37Games") หลังลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขชื่อบัญชี 37Games ได้ แต่สามารถแก้ไขรหัสผ่านของบัญชีได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า

2.2 ผู้ใช้งานจะต้องรักษาและรับผิดชอบผลจากการใช้บัญชี 37Games และรหัสผ่านทั้งหมด ห้ามขาย โอน ให้ยืม และแบ่งปันบัญชี 37Games และรหัสผ่านกับผู้อื่น  37Games จะไม่รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้งาน

2.3 เมื่อผู้ใช้งานพบว่าบัญชี 37Games และรหัสผ่านถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยมิชอบหรือมีความผิดปกติ ต้องรีบแจ้งให้ 37Games ทราบเพื่อจัดการทันที และมีสิทธิ์ขอให้ 37Games ระงับการใช้บัญชีและรหัสผ่านนี้ได้ชั่วคราว โดยทาง 37Games จะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจว่าจะระงับบัญชีและรหัสผ่านนี้ชั่วคราวหรือไม่


3.ข้อมูลการลงทะเบียน

3.1 ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน

(1) ขณะลงทะเบียนบัญชี 37Games (หรือเพิ่มเติมข้อมูลหลังลงทะเบียน) ผู้ใช้งานควรให้ข้อมูลล่าสุด อย่างละเอียดและเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนมี: ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี เช่น ชื่อบัญชี 37Games รหัสผ่านและบัญชี 37Games (หรือขณะเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูล) 37Games ผู้ใช้งานขอยืนยันว่า: ผู้ใช้งานได้ทำการลงทะเบียนบัญชี 37Games ด้วยตนเอง และขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ลงทะเบียนเป็นจริงและครบถ้วน พร้อมยินดีรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ตามกฎหมาย  ส่วน 37Games ควรเป็นพยานการลงทะเบียนบัญชี ให้ข้อมูลลงทะเบียนเริ่มต้น หรือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายตุลาการที่เกี่ยวข้อง

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานใช้ลงทะเบียนอาจจะถูก 37Games ใช้เป็นข้อมูลในการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานยินยอมให้ 37Games ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน 

(3) หากข้อมูลที่ผู้ใช้งานแจ้งต่อ 37Games ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือไม่มีผลตามกฎหมาย หรือไม่ได้อัปเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุด หรือมีความน่าสงสัยอื่นๆ 37Games มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ จนกว่าผู้ใช้งานจะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องตามเงื่อนไข เมื่อ 37Games ใช้มาตรการระงับการใช้บริการของผู้ใช้งาน จะมีการแจ้งระยะเวลาให้ผู้ใช้งานทราบ และเมื่อครบเวลาที่กำหนด 37Games จะต้องฟื้นฟูสภาพการใช้บริการให้กับผู้ใช้งานทันที

(4) 37Games มีสิทธิ์ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนเป็นความจริง และมีผลตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่ดูแลและรักษาบัญชีและรหัสผ่านให้ดี และใช้บัญชีและรหัสผ่านให้ถูกต้องและปลอดภัย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น จนทำให้บัญชีและรหัสผ่านสูญหาย หรือบัญชีถูกลักลอบใช้จนทำให้เกิดความเสียหายต่ออีกฝ่ายหรือผู้อื่น จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย


3.2 การเช็คดูข้อมูลลงทะเบียน

ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เช็คดูข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลงทะเบียนได้ตลอดเวลาที่ "ศูนย์ผู้ใช้งาน" ในเว็บไซต์ 37Games (http://ujoy.37games.com) 

3.3  แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน

ผู้ใช้งานมีสิทธิ์แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนได้ตลอดเวลาที่หน้า "ศูนย์ผู้ใช้งาน" ในเว็บไซต์ 37Games หรือตามช่องทางที่ 37Games ได้ประกาศไว้ โดยทาง 37Games ควรให้บริการนี้แก่ผู้ใช้งานทันที แต่หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ จะไม่สามารถแก้ไขชื่อสกุล รหัสประชาชน และชื่อบัญชี  37Games ที่กรอกในขณะลงทะเบียน (หรือขณะ และหลังเพิ่มเติมข้อมูลหลังลงทะเบียน) ได้อีก ยกเว้นในกรณีพิเศษ โปรดกรอกข้อมูลอย่างละเอียดและรอบคอบ

3.4 ผู้ใช้งานยินยอมให้ยึดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 37Games (เช่น ประวัติการล็อกอิน ประวัติการใช้บริการหลังล็อกอิน ข้อมูลเติมเงิน ฯลฯ) ที่บันทึกโดยระบบของ 37Games เป็นหลัก


4.การเปิดเผยและปกป้องข้อมูล

4.1  ข้อมูลลงทะเบียนที่ได้อธิบายไว้ในเงื่อนไขข้อที่ 3 ของข้อตกลงนี้ และข้อมูลในขณะที่ผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งอยู่ในขอบเขตการควบคุมของ 37Games (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลผู้ใช้งาน") จะถูกเปิดเผยและปกป้องตามข้อกำหนดนี้

4.2 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือยินดีที่จะแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจน ทาง 37Games อาจจะรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน และนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ ขณะที่ผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 37Games เซิร์ฟเวอร์อาจจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานบางส่วนอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นความลับทางธุรกิจของ 37Games

4.3 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (โดยเฉพาะผู้ใช้งานที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นนโยบายพื้นฐานของ 37Games โดย 37Games จะใช้เทคโนโลยีและมาตรการการจัดการที่เหมาะสมและปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้งาน

4.4 37Games ขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้น 4 กรณีต่อไปนี้:

(1) ผู้ใช้งาน (หรือผู้ปกครองของผู้ใช้งาน) ยินยอมหรือมีความต้องการให้ 37Games เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งาน

(2) 37Games จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานตามข้อบังคับทางกฎหมาย

(3) 37Games จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานตามคำสั่งศาล

(4) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งาน ในขณะฟ้องร้องคดีหรืออนุญาโตตุลาการต่อผู้ใช้งาน เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของ 37Games (ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ)


4.5  เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้ตามปกติ 37Games อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานบางส่วนให้กับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทในเครือของ 37Games และบริษัทฝ่ายที่สาม แต่ก่อนที่ 37Games จะเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานให้กับบริษัทฝ่ายที่สามเหล่านี้ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน โดยที่บริษัทฝ่ายที่สามจะต้องมีหน้าที่รักษาข้อมูลผู้ใช้งานให้ปลอดภัยเช่นเดียวกับ 37Games

4.6  37Games มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์และจัดการข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานรายบุคคล 

4.7  37Games จะใช้วิธีการทางธุรกิจที่เหมาะสมปกป้องข้อมูลผู้ใช้งานให้ปลอดภัยที่สุด โดยเทคโนโลยีและระบบที่ใช้ล้วนมีความปลอดภัย และสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลได้ 


5.สิทธิพื้นฐานของผู้ใช้งาน

5.1 ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีการประกาศและปรับปรุงในข้อตกลงนี้

5.2 ผู้ใช้งานสามารถใช้มือถือผูกมัดหน้าเว็บไซต์ 37Games เพื่อรับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเกมส์ เช่น กิจกรรม โปรโมชั่น ฯลฯ ก่อนใครได้

5.3  ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์กำกับการทำงานและพนักงานของ 37Games ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ประกาศไว้หรือไม่ และยังสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ด้วย

5.4 หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ หรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขและปรับปรุงเงื่อนไขในภายหลัง หรือไม่พอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games สามารถยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ตลอดเวลา หากผู้ใช้งานยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว ทาง 37Games จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้งานอีก


6. ข้อปฏิบัติของผู้ใช้งาน 

6.1 ผู้ใช้งานยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ตามข้อตกลงนี้ รวมไปถึงที่จะใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ใช้งานยินดีรับผิดชอบผลจากการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังการล็อกอินบัญชีผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานละเมิดเงื่อนไขข้อกำหนดในข้อตงลงเหล่านี้ ผู้ใช้งานยินดีจะรับผิดชอบตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อที่ 14 และ 15 ข้อตกลงที่ 14 และเงื่อนไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง


6.2 ขณะใช้บัญชีของ 37Games ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมารยาทการใช้อินเทอร์เน็ตของราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทุกอย่างที่ตนเป็นผู้เผยแพร่ โดยเนื้อหาที่ผู้ใช้งานเผยแพร่ ต้องห้ามกล่าวถึงเนื้อหาต่อไปนี้:

(1) ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

(2) กระทบต่อความปลอดภัยของประเทศ เปิดเผยความลับของประเทศ ริดรอนอำนาจทางการเมือง ทำลายความปรองดองของคนในประเทศ

(3) ทำให้ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศเสียหาย

(4) ทำให้ประชาชนแตกแยกและบาดหมาง ทำลายความสามัคคีของคนในประเทศ

(5) ทำลายนโยบายทางศาสนา เผยแพร่ศาสนานอกรีตและสร้างความหลงเชื่อผิดๆ

(6) ปล่อยข่าวเท็จ ทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ทำลายความมั่นคงทางสังคม

(7) เผยแพร่ข้อมูลที่ส่อในทางอนาจาร ลามก การพนัน ความรุนแรง ฆาตกรรม สร้างความหวาดกลัวหรือใส่ร้ายผู้อื่น

(8) ดูหมิ่น ลบหลู่ และใช้คำพูดที่ส่อเจตนาไม่ดีโจมตีผู้อื่น ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

(9) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์หรือสิทธิส่วนรวม/ส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

(10) ฝ่าฝืนหลักมนุษยธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี

(11) ทำลายกฎระเบียบความเรียบร้อยภายในเกมส์

(12) เนื้อหาอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้อห้ามทางกฎหมายและกฎการปกครอง


6.3 ชื่อบัญชี 37Games ชื่อตัวละคร ชื่อกิลด์ และชื่อต่างๆ ในเกมส์ต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับ ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง ผู้นำประเทศ ลามก หยาบคาย ประณาม ข่มขู่ หลอกลวง โจมตี หมิ่นประมาท ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ยาเสพติด เป็นต้น


6.4 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อข้อความที่ส่งของตัวเองที่ส่งในเกมส์  โดยห้ามทำในสิ่งต่อไปนี้:

(1) ใช้วิธีการใดๆ เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่หยาบคายและไม่เหมาะสม

(2) ใช้วิธีการใดๆ เพื่อแอบอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์ม ระบบเกมส์ หรือผู้ดูแลเกมส์เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อผู้ใช้งานอื่น

(3) ใช้วิธีการหรือช่องทางใดๆ ทำให้เกิดความขัดแย้ง

(4) ใช้วิธีการใดๆ เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลการใช้เซิร์ฟเถื่อน โทรจัน โปรแกรมโกง ไวรัสและอื่นๆ

(5) ใช้วิธีการใดๆ เพื่อกระจายหรือเผยแพร่โฆษณาอัปเกรดตัวละครแทนผู้ใช้งาน

(6) ใช้วิธีการใดๆ เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ช่องทางการซื้อ-ขายบัญชีเกมส์ เงินในเกมส์ และไอเทมในเกมส์นอกเหนือจากช่องทางการซื้อ-ขายที่ 37Games ให้บริการ

(7) เผยแพร่ข้อความที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน หรือข้อความที่ไร้ความหมายที่เป็นประโยชน์ หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมส์และแพลตฟอร์ม 37Games จำนวนมาก

(8) เผยแพร่ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงขึ้น

(9) เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงของผู้ใช้งานอื่น ผู้อื่น(ที่ไม่ใช่ผู้ใช้งาน) หรือพนักงานของ 37Games 

(10) เผยแพร่ข้อมูลที่ละเมิดกฎหมาย ข้อมูลที่ฝ่าฝืนหลักจริยธรรมทางสังคม หรือข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อการสร้างอารยธรรมที่ดีงาม รวมถึงมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสื่อลามก การพนัน  ศาสนานอกรีต และสร้างความหวาดกลัว ฯลฯ

(11) ใช้วิธีการใดๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและลิงก์โฆษณาประเภทต่างๆ

(12) แสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำลายหรือโจมตี 37Games

(13) แสดงความเห็นหรือพฤติกรรมที่ละเมิดต่อกฎหมาย หลักจริยธรรมทางสังคมหรือข้อกำหนดของเกมส์


6.5 ห้ามผู้ใช้งานรบกวนหรือขัดขวางการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games  โดยห้ามทำในสิ่งต่อไปนี้:

(1) โจมตีหรือล่วงล้ำ ก้าวก่ายเซิร์ฟเวอร์ของ 37Games หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด

(2) ปลดล็อกหรือแก้ไขแอปพลิเคชั่นที่ 37Games ให้บริการ

(3) โจมตีหรือบุกรุกเซิร์ฟเวอร์ของ 37Games หรือระบบเกมส์หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด

(4) รบกวนหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games

(5) หาผลประโยชน์จากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของระบบ (Bug) ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในเกมส์หรือเผยแพร่ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของระบบ (Bug)

(6) หาผลประโยชน์จาก Bug (ข้อบกพร่องต่างๆ ได้แก่ ระบบ การตั้งค่าเกมส์ หรืออื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม) ฉกฉวยผลประโยชน์จากข้อบกพร่องของโปรแกรมหรือทำให้เกิดความวุ่นวายภายในเกมส์ หรือใช้ประโยชน์จาก Bug และข้อบกพร่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัว

(7) ผลิต ใช้ ประกาศ เผยแพร่เครื่องมือหรือระบบที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความยุติธรรมภายในเกมส์ (หมายถึงเอกสารหรือระบบที่ใช้เพื่อผลประโยชน์ในเกมส์ แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อแพลตฟอร์ม 37Games หรือซอร์ฟแวร์เกมส์) รวมถึงโปรแกรมโกงและโปรแกรมช่วยโกง (รวมถึงบอทอัตโนมัติ อัปเลเวลอัตโนมัติ กินยาอัตโนมัติ ผ่านภารกิจอัตโนมัติ เร่งสปีดหรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกินขอบเขตที่เกมส์กำหนดไว้)

(8) ห้ามแก้ไขระบบในแอปพลิเคชั่น และทำการใดๆ เช่นเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือยกเลิกฟังก์ชั่นที่แพลตฟอร์ม 37Games ได้กำหนดไว้อยู่แล้ว จนส่งผลให้ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเกิดความผิดปกติ 


6.6 ห้ามผู้ใช้งานก่อความวุ่นวายภายในเกมส์ โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

(1) หยุดอยู่ในตำแหน่งพิเศษหรือไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้รับสมัครกิจกรรม "ทูตอพยพ" นักวาร์ป จุดวาร์ป ฯลฯ) จนรบกวนผู้ใช้งานอื่น

(2) PK ด้วยเจตนาที่ไม่ดี ก่อกวน ขู่กรรโชก เป็นต้น

(3) เชิญชวนให้ผู้ใช้งานอื่นหรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปกติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเดินประท้วง รวมตัวเพื่อก่อเหตุ ฯลฯ)

(4) ใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกันแอบอ้างเป็นผู้อื่น NPC หรือตัวละครเพื่อทำการหลอกลวง


6.7 ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยกับผู้ดูแลเกมส์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "GM") ได้ แต่ในขณะที่พูดคุย ไม่ควรทำสิ่งต่อนี้ไป:

(1) แอบอ้างว่าเป็นระบบหรือ GM

(2) หลอกลวงหรือมีเจตนาจะหลอกลวง GM รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทำให้ GM เข้าใจผิด ปฏิเสธการให้ข้อมูล ให้ข้อมูลเท็จและมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เข้าข่าย "หลอกลวง" GM

(3) ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำของ GM เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้งานทุกท่าน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเกมส์ GM อาจจะมีการแจ้งหรือแนะนำให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานจะเพิกเฉยหรือขัดขวางการทำงานของ GM ในข้อนี้ไม่ได้

(4) รบกวนการทำงานของ GM ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ขอไอเทมสมมติในเกมส์จาก GM (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงินและไอเทมต่างๆ ในเกมส์) เรียก GM บ่อยเกินไปหรือส่งข้อความเท็จให้ GM ส่งคำขอให้ช่วยแก้ปัญหาหรือปัญหาที่ได้คำตอบไปแล้วให้กับ GM ซ้ำซาก

(5) ด่าว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย คุกคามหรือโจมตี GM ด้วยเจตนาที่ไม่ดี


6.8 ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาบัญชีและรหัสของตัวเองไว้ให้ดี หากบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานถูกเปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหายจากตัวของผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

6.9 ผู้ใช้งานจะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อตัวผู้ใช้งานเองได้เท่านั้น ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ และเพื่อการขายหรือเป้าหมายทางธุรกิจอื่นๆ ได้

6.10 ยกเว้นได้รับหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 37Games มิเช่นนั้น ผู้ใช้งานจะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเก็บค่านายหน้าในการซื้อ-ขายไอเทมในเกมส์ ขายไอเทมในเกมส์เพื่อผลกำไร เป็นต้น


6.11 ห้ามผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ทำสิ่งต่อไปนี้:

(1) เข้าระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ 37Games หรือใช้ทรัพยากรในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนได้รับอนุญาต

(2) ลบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมฟังก์ขั่นในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนได้รับอนุญาต

(3) บันทึก จัดเก็บ จัดการหรือโอนข้อมูลในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมระบบแอปพลิเคชั่น ก่อนได้รับอนุญาต

(4) มีเจตนาสร้างหรือปล่อยไวรัสเพื่อทำลายระบบ

(5) พฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


6.12 ผู้ใช้งานยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนเป็นหลักฐาน เพื่อตัดสินว่าผู้ใช้งานมีการใช้โปรแกรมโกงเพื่อทุจริตเกมส์หรือไม่

6.13 หาก 37Games พบว่าผู้ใช้งานมีพฤติกรรมหรือมีข้อมูลผิดปกติ สามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้งานนี้ เพื่อใช้ผลจากการสังเกตและบันทึกนี้ตัดสินว่าได้กระทำการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ใช้งานตามข้อตกลงนี้หรือไม่

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้งาน ไอเทมและเงินสมมติในเกมส์ 37Games ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้ที่แฮคบัญชีและผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการแฮคบัญชีอย่างรุนแรง เมื่อ 37Games พบหรือสงสัยในพฤติกรรมที่เข้าข่ายการแฮคบัญชีต่อไปนี้ จะมีสิทธิ์ดำเนินการได้ตามข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อที่ 14 เงื่อนไขข้อที่ 15 ข้อตกลงข้อที่ 14 และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน 37Games ยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้:(1)แฮคบัญชี (2)แฮคไอเทมในเกมส์ (3)แฮคเงินในเกมส์ (4)แฮคบัญชี และ/หรือ รหัสผ่าน (5)ถ่ายโอนไอเทมใน IP ที่ผิดปกติ (6)การแฮคบัญชีและพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อรักษาความยุติกรรมภายในเกมส์ 37Games มีสิทธิ์เรียกคืนหรือบล็อกไอเทมและบัญชีของผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นผู้แฮคบัญชี แต่ได้รับไอเทมจากผู้ที่มีพฤติกรรมการแฮค ผู้ใช้งานควรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพฤติกรรมการแฮค ผู้ใช้งานควรช่วยกันรักษากฎระเบียบภายในเกมส์ เมื่อ 37Games พบหรือสงสัยว่าการร้องเรียนเรื่องการแฮคบัญชีไม่เป็นความจริง 37Games มีสิทธิ์ดำเนินการตามข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อที่ 14 เงื่อนไขข้อที่ 15 ข้อตกลงข้อที่ 14 และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


6.14 หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ใช้งานที่กล่าวมาทั้งหมด 37Games มีสิทธิ์ลงโทษผู้ใช้งานที่ทำผิดรุนแรงตามมาตรการต่อไปนี้ และผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น:

(1) ตักเตือน: การตักเตือนจะใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายเกมส์สถานเบา ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้บริหารจัดการเกมส์

(2) ระงับสิทธิ์ส่งข้อความ: ปิดช่องแชทของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎบางส่วนหรือทั้งหมด ระงับการใช้ฟังก์ชั่นแชทของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎ ทำให้ผู้ใช้งานนี้ไม่สามารถสนทนากับผู้ใช้งานอื่นได้ จนกว่าบทลงโทษนี้จะครบกำหนดหรือถูกยกเลิก

(3) บังคับออฟไลน์: บังคับให้ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎออฟไลน์เกมส์ เพื่อหยุดการกระทำของผู้เล่น ณ ตอนนั้น

(4) แบนบัญชี: แบนบัญชีของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎ ทำให้ผู้ใช้งานนี้ล็อกอินบัญชีเกมส์บางเกมส์ของ 37Games ไม่ได้ชั่วคราวหรือถาวร

(5) กักตัวชั่วคราว: ย้ายตัวละครของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎไปอยู่ในฉากพิเศษ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในเกมส์ได้ จนกว่าบทลงโทษนี้จะครบกำหนดหรือถูกยกเลิก

(6) ลบตัวละคร: ลบตัวละครในเกมส์บางเกมส์ของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎ เพื่อไม่ให้ตัวละครนี้ปรากฏในเกมส์อีก

(7) ลบบัญชี: ระงับบัญชีของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎถาวร ทำให้ผู้ใช้งานนี้ล็อกอินบัญชีของแพลตฟอร์ม 37Games ไม่ได้ตลอดไป ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลบข้อมูลทั้งหมดจากข้อมูลเกมส์ถาวร เช่น ลงทะเบียน ข้อมูลตัวละคร ไอเทมและเงินในเกมส์ ฯลฯ 

(8) เรียกคืนไอเทมในเกมส์: เรียกคืนไอเทมในเกมส์ที่ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎได้มาจากการโกงหรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงินและไอเทมในเกมส์

(9) แก้ไขชื่อ: บังคับให้ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎแก้ไขชื่อในเว็บบอร์ด ชื่อตัวละครหรือชื่อกิลด์ในเกมส์ ฯลฯ

(10) ยุบกิลด์: ยุบกิลด์ต่างๆ ของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎเป็นผู้ก่อตั้ง เช่น สำนัก พรรค กิลด์ ฯลฯ

(11) หักค่าต่างๆ ในเกมส์: หักค่าต่างๆ ในเกมส์ของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎ ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เลเวลตัวละคร โกลด์ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ

(12) บล็อก IP: บล็อก IP ล็อกอินเซิร์ฟเวอร์ในเกมส์บางเกมส์ที่ผิดปกติของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎชั่วคราวหรือถาวร

(13) รับผิดชอบตามกฎหมาย: เมื่อผู้ใช้งานสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นหรือ 37Games หรือฝ่าฝืนกฏหมายข้อบังคับ ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่งและ/หรือทางอาญา เช่น ขณะที่ผู้ใช้งานเล่นเกมส์ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สามจนถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

6.15 หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อบังคับในข้อปฏิบัติของผู้ใช้งานจริง 37Games มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎรับผิดชอบเนื่องจากผู้ใช้งานผิดสัญญาได้ ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฟื้นฟูภาพลักษณ์ แก้ไขผลกระทบ ชดเชยค่าเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อ 37Games ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่ 37Games ได้จ่ายไปก่อนจากการฝ่าฝืนกฎของผู้ใช้งาน 


7.การดูแล บริหารเกมส์

7.1 ผู้ดูแลเกมส์

(1) ผู้ดูแลเกมส์หรือ GM (Game Master) หมายถึงพนักงานของ 37Games ที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเกมส์

(2) GM จะไม่ยุ่งเกี่ยวการเล่นเกมส์ของผู้ใช้งาน การขอข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากผู้ใช้งานไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม และไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งานหรือตอบคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ เทคนิคการเล่นต่างๆ ของเกมส์

(3) ขณะอยู่ในเกมส์ ผู้ใช้งานควรเคารพ เข้าใจและให้ความร่วมมือต่อการทำงานของ GM หากมีข้อเสนอแนะ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อร้องเรียน

7.2 การโอนย้ายข้อมูลเกมส์ 37Games ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกหรือรวมเซิร์ฟเวอร์ของผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งาน 37Games มีสิทธิ์โอนย้ายข้อมูลตัวละครในเกมส์ของผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ


8.นโยบายค่าบริการ

8.1 37Games จะชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของค่าบริการ วิธีเก็บค่าบริการ วิธีซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการไว้ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ 37Games (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์เกมส์ที่เกี่ยวข้องกับ 37.com)

8.2 37Games มีสิทธิ์กำหนดมาตรฐานและวิธีเก็บค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการต่างกันอาจจะมีการกำหนดมาตรฐานค่าบริการและวิธีเก็บค่าบริการที่ต่างกัน หรือกำหนดมาตรฐานค่าบริการและวิธีเก็บค่าบริการตามระดับของผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ 37Games ยังมีสิทธิ์แก้ไขนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการได้ตลอดเวลา 37Games จะแจ้งข้อมูลมาตรฐานค่าบริการ วิธีเก็บค่าบริการ วิธีการซื้อหรือข้อมูลอื่นๆ ของนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการไว้ในตำแหน่งที่เด่นชัดที่สุดของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการนี้

8.3 สำหรับค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามนโยบายค่าบริการที่ 37Games กำหนดไว้  หากผู้ใช้งานไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามนโยบายค่าบริการที่ 37Games กำหนดไว้ 37Games มีจะสิทธิ์ระงับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้งานทันที

8.4 ผู้ใช้งานไม่สามารถขอคืนเงินที่ได้มีการชำระค่าบริการไปแล้วจาก 37Games (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คืนเงิน") ยกเว้นมีข้อกำหนดชี้แจงเพิ่มเติม ไม่ว่าค่าบริการนี้ใช้จะถูกใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม 37Games มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้งานหรือไม่ เมื่อไหร่ หรือด้วยวิธีใด เมื่อ 37Games ตกลงที่จะคืนเงินให้ ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายค่าบริการที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากการใช้บัตรเครดิต หรือชำระเงินผ่านมือถือ ซึ่ง 37Games จะมีสิทธิ์หักค่าบริการจากผู้ใช้งานโดยตรง ยอดเติมเงิน เงินสมมติ ไอเทมสมมติ ฯลฯ ที่ 37Games แจกให้ในขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ จะไม่สามารถขอคืนหรือแลกเป็นเงินสดได้


9.ไอเทมในเกมส์

9.1 37Games หรือบริษัทหุ้นส่วนขอสงวนสิทธิ์การจัดการไอเทมสมมติต่างๆ ที่ 37Games (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มเกมส์ เกมส์ เว็บบอร์ด) ให้บริการ ได้แก่ โกลด์ ซิลเวอร์ ไอเทม อุปกรณ์ ฯลฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้งานจะมีสิทธิ์ใช้ไอเทมสมมติตามกฎหมายและข้อกำหนดในเกมส์เท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานซื้อสิทธิ์การใช้ไอเทมสมมติ จะถือว่าได้ใช้จ่ายสำเร็จแล้ว  จึงไม่สามารถขอคืนไอเทมสมมตินี้ได้ในทุกกรณี

9.2 หากตัวละครถูกลบหรือรีสโตร์ สูญเสียไอเทมสมมติหรือโกลด์ เนื่องจากตัวของผู้ใช้งาน หรือปัญหาอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก 37Games 37Games ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียที่เกิดขึ้น ยกเว้นเซิร์ฟขาดการเชื่อมต่อในวงกว้าง

9.3 37Games ตระหนักถึงความซับซ้อนในการซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ต จึงได้กำหนดให้ผู้ใช้งานซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มของ 37Games เท่านั้น ห้ามผู้ใช้งานซื้อ-ขายไอเทมสมมติกันเอง 37Games ต่อต้านการซื้อ-ขายไอเทมสมมตินอกระบบ (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมการซื้อ-ขายนอกระบบ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ซื้อขายนอกระบบและถ่ายโอนไอเทมสมมติ เป็นต้น) และไม่คุ้มครองผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการซื้อ-ขายนอกระบบของผู้ใช้งาน ปัญหาและข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายนอกระบบ รวมถึงการถูกมิจฉาชีพหลอกเอาเงินหรือไอเทมสมมติ ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับ 37Games และจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

9.4 37Games ไม่ยอมรับผลการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจากการซื้อ-ขายนอกระบบ และจะถือว่าไอเทมสมมติที่ผู้ใช้งานได้จากการซื้อ-ขายนอกระบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 37Games มีสิทธิ์ ใช้มาตรการที่สอดคล้องจัดการกับผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายซื้อ-ขายนอกระบบและไอเทมสมมติ ตัวละครในเกมส์และบัญชี 37Games ตามเงื่อนไขข้อที่ 6 ในข้อตกลงนี้ ยกเว้นการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มซื้อ-ขายที่ 37Games ได้กำหนดไว้


10.วิธีการบริการ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 37Games จะพยายามให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง แต่  37Games อาจมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกมส์ที่ให้บริการหรือวิธีการให้บริการ เนื้อหาที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

10.2 เพื่อเพิ่มเนื้อหาเกมส์และบริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ของ 37Games ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะที่ให้บริการเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์ จะมีการอัปเดตและปรับปรุงฟังก์ชั่นต่างๆ อยู่เสมอ หลังอัปเดตเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์ รายละเอียด การตั้งค่าต่างๆ ในเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์ จะยึดตามประกาศของเกมส์และแพลตฟอร์มเป็นหลัก

10.3 หาก 37Games จำเป็นต้องหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีหรือเนื้อหาของผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง 37Games จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบก่อนล่วงหน้า และหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมมาให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป

10.4 ในกรณีของเงื่อนไขข้อที่ 3 ของข้อตกลงนี้และอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 37Games อาจถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้งาน (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัญชีและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนบุคคล) ให้กับผู้ให้บริการที่จะมาให้บริการต่อจากนี้ ผู้ใช้งานยินยอมและให้สิทธิ์ 37Games ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว และยอมรับว่าหลัง 37Games ถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น 37Games จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ใช้งานอีก แต่ 37Games ไม่รับรองว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมหรือรูปแบบให้บริการที่เหมาะสมมาให้บริการต่อจาก 37Games ได้หรือไม่ และไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการและแนวเกมส์ที่เปลี่ยนไปของผู้ให้บริการที่ 37Games หาได้นั้นจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่


11.การระงับและสิ้นสุดการบริการ

11.1 37Games มีสิทธิ์ระงับหรือสิ้นสุดการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการและบริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ตามข้อตกลงนี้ ซึ่ง 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้:

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานแจ้งไม่เป็นความจริง

(2) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้


11.2 ผู้ใช้งานทราบดีว่าบัญชีมีวันหมดอายุ และตกลงที่จะต้องล็อกอินบัญชีอยู่เสมอเพื่อยื่นระยะเวลา ผู้ใช้งานทราบดีว่า 37Games มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกและลบข้อมูลทุกอย่างในบัญชีที่หมดอายุแล้ว

(1) หากหลังลงทะเบียนผู้ใช้งานไม่ได้ล็อกอินบัญชีเป็นเวลานาน และไม่มีประวัติการเติมเงินใดๆ ในบัญชีนี้ 37Games จะมีสิทธิ์ยกเลิกและลบข้อมูลต่างๆ ในบัญชีนี้

(2) สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี/ตัวละครของผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games สามารถดูได้ที่ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ หรือบนเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง


11.3 เพื่อให้เกมส์ แพลตฟอร์มและเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้เป็นปกติ 37Games จะต้องปิดปรับปรุงเกมส์ แพลตฟอร์มและเซิร์ฟเวอร์อยู่เสมอ  หรือปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อผู้ใช้งานก็เข้าใจและยอมรับการหยุดให้บริการชั่วคราวจากสาเหตุข้างต้น 37Games จะพยายามหลีกเลี่ยงการหยุดให้บริการ และจะใช้เวลาในการปรับปรุงให้น้อยที่สุด

11.4 เพื่อให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ให้บริการอย่างมั่นคง และอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 37Games มีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดหรือยกเลิกให้บริการเซิร์ฟเวอร์บางส่วนหรือทั้งหมด โดย 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้:

(1) ตรวจสอบ พัฒนา อัปเดตซอร์ฟแวร์ ฯลฯ ตามเวลาที่กำหนด

(2) เซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหาย จนให้บริการตามปกติไม่ได้

(3) อุปกรณ์ซอร์ฟแวร์/ฮาร์ดแวร์และอีเมลขัดข้อง

(4) ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

(5) ในกรณีฉุกเฉิน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่สาม

(6) มีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถต้านทานได้


11.5 ไม่ว่าผลิตภัณฑ์และบริการจะหยุดให้บริการด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้งานควรใช้มาตรการที่เหมาะสมจัดการไอเทมสมมติในเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์ด้วยตัวเอง โดยอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ผู้ใช้งานจะใช้การหยุดให้บริการมาเป็นเหตุผลเพื่อเรียกร้องให้ 37Games รับผิดชอบไม่ได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ยกเว้นการชดใช้หรือชดเชยในกรณีที่ผู้ใช้งานซื้อเงินสมมติในเกมส์แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องค่าชดเชยจากการใช้บัญชีหรือไอเทมสมมติในเกมส์ต่อไม่ได้


12.การจำกัดความรับผิดชอบ

12.1 37Games จะรับรองผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ที่กล่าวถึงในข้อตกลงนี้เท่านั้น แต่ไม่รับรองเอกสาร บรรจุภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ทั้งที่แจ้งชัดเจนและไม่ชัดเจน (หากมี)


12.2 37Games จะรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ซอร์ฟแวร์หรือโปรแกรมและบริการที่ "กำลังมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดทั้งหมด" โดยรับรองว่า:

(1) ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ 37Games ตรงกับความต้องการที่ 37Games ได้ประกาศไว้อย่างเป็นทางการ

(2) ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของ 37Games ตรงกับคำมั่นสัญญาด้านบริการที่ 37Games ได้ประกาศไว้อย่างเป็นทางการ

(3) 37Games จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเหมาะสมตามข้อบังคับทางธุรกิจเท่านั้น


12.3 37Games จะไม่มีการให้ความรับรองต่อข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งที่เห็นชัดเจนและไม่ชัดเจน ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองทางการตลาด การประยุกต์ใช้ ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ และความสมบูรณ์แบบ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

12.4 37Games ไม่ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ถูกระงับการให้บริการ ปลอดภัยและไม่ถูกรบกวน และไม่รับรองว่าจะเกิดข้อผิดพลาด และจะส่งข้อมูลได้ทันที ราบรื่นและถูกต้อง ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

12.5 ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าการเลือกรับข่าวหรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจาก 37Games ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้งานยินดีรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ระบบเสียหาย ข้อมูลสูญหายและภาวะเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้ใช้งานเองทั้งหมด 37Games ไม่ขอรับรองต่อบริการซื้อสินค้า ขั้นตอนซื้อ-ขาย ข้อมูลรับสมัครที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะข้อมูลที่ประกาศโดยฝ่ายที่สาม

12.6 หากระบบขัดข้อง ระบบความปลอดภัยรั่วไหล (Security Vulnerability) ระบบมีช่องโหว่ (Bug) ระบบผิดปกติ ฯลฯ 37Games มีสิทธิ์รีสโตร์ข้อมูลเกมส์กลับไปยังวันที่กำหนด เพื่อความสมดุลภายในเกมส์ ผู้ใช้งานจะเรียกร้องค่าชดเชยจากกรณีนี้ไม่ได้

12.7 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้ใช้งาน (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยทั้งโดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือกรณีพิเศษ เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ และการสูญเสียทรัพย์สินจากความประมาท) ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งความเสียหายเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจาก:ผู้ใช้งานหรือผู้อื่นใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่ถูกต้อง ซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต ซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ต ใช้บริการโดยมิชอบทางกฎหมายหรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งมีการเปลี่ยนแปลง

12.8 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางเทคนิคไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามทั้งในและนอกประเทศของบริษัทโทรคมนาคม เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ความบกพร่องทางเทคนิคต่างๆ ไม่อยู่ในขอบเขตที่จำกัด  มีไวรัส ถูกแฮกเกอร์โจมตี พิกัดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานปิดเครื่อง มีสาเหตุจากหุ้นส่วน มีผู้อื่นเจตนาทำให้เสียหาย เพราะความประมาทหรือเพราะสาเหตุทางเทคนิคอื่นที่ไม่อยู่ในความดูแลของ 37Games เช่น เซิร์ฟเวอร์หยุดให้บริการ ข้อมูลหรือข้อความที่ผู้ใช้งานส่งสูญหาย อักษรกลายเป็นโค้ด รับไม่ได้ หรือรับได้ช้า ฯลฯ

12.9 ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากความประมาท ผิดพลาดหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้งาน 37Games จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


13.ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ

13.1 ซอร์ฟแวร์เกมส์ของผลิตภัณฑ์และบริการ 37Games (รวมถึงเกมส์ที่มีและไม่มีซอร์ฟแวร์ของแอปพลิเคชั่น) ซอร์ฟแวร์อื่นๆ ข้อมูล ผลงานและข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปรากฏบนเว็บไซต์ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของ 37Games หรือผู้ถือครองสิทธิ์ที่สอดคล้อง ยกเว้นจะมีหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 37Games หรือมีคำสั่งทางกฎหมาย ผู้อื่นจะไม่มีสิทธิ์ใช้ คัดลอก เผยแพร่ ปลอมแปลง เลียนแบบ แก้ไข ปรับเปลี่ยน แปล รวบรวม ตีพิมพ์ ดัดแปลง ฯลฯ หากฝ่าฝืน 37Games มีสิทธิ์หยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ ฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเรียกร้องค่าเสียหายได้

13.2 ข้อมูลที่ปรากฏและถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์ 37Games ในขณะที่ผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลบัญชี ข้อมูลตัวละคร ข้อมูลไอเทมและเลเวล ฯลฯ ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อสกุล รหัสประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ) จัดเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์หรือแพลตฟอร์มเกมส์ ที่อยู่ในความดูแลของ 37Games ผู้ใช้งานมีสิทธิ์แก้ไข โอนย้าย จัดการกับข้อมูลในบัญชีได้ตามช่องทางที่ 37Games กำหนด

13.3 เพื่อรับรองความถูกต้องและหลีกเลี่ยงการเกิดข้อโต้แย้ง ผู้ใช้งานยินยอมให้ใช้ข้อมูลที่บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ของ 37Games รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เป็นบรรทัดฐานในการตัดสิน โดย 37Games รับรองว่าข้อมูลนี้เป็นจริงทุกประการ 


14.การชดใช้ค่าเสียหาย

หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือข้อบังคับทางกฎหมาย จนทำให้บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ องค์กรร่วมและพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ 37Games ได้รับความเสียหายหรือต้องสูญเสียทรัพย์สิน (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสู้คดี ดำเนินคดีและการไกล่เกลี่ยทางกฎหมายจากการที่ผู้ใช้งานผิดสัญญา) ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


15.สิ้นสุดข้อตกลง

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อบังคับทางกฎหมาย 37Games มีสิทธิ์ตัดสินว่าผู้ใช้งานฝ่าฝืนกฎหรือไม่ หาก 37Games แน่ใจว่าผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือกฎข้อบังคับใดๆ จะมีสิทธิ์หยุดหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งลบข้อมูลในบัญชีทั้งหมด ประวัติการใช้บัญชี และมีสิทธิ์จำกัด หยุดหรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


16.สิทธิ์แก้ไขและชี้แจง

16.1 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างทันท่วงทีและดียิ่งขึ้น 37Games ได้ตระหนักถึงผู้ใช้งาน และการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 37Games มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบเงื่อนไขและสิทธิในข้อตกลงนี้ตลอดเวลา ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เมื่อมีการแก้ไข เพิ่มเติม ลบเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ 37Games จะประกาศรายละเอียดให้ทราบในเว็บไซต์ แต่จะไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเป็นการส่วนตัว หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมต่อเนื้อหาที่ 37Games แก้ไข เพิ่มเติมหรือลบ สามารถหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ทันที หากผู้ใช้งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ต่อ จะถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบในข้อตกลงนี้แล้ว และจะเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ไม่ได้

16.2 หากยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 37Games ผู้ใช้งานจะโอนสิทธิ์หรือหน้าที่รับผิดชอบในข้อตกลงนี้ไม่ได้ 37Games มีสิทธิ์ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ผ่านบริษัทลูกและบริษัทในเครือ 37Games 


17.โฆษณาและลิงก์จากภายนอก

17.1 ในผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games อาจมีโฆษณาเพื่อธุรกิจของผู้อื่นและโฆษณาโปรโมชั่นของกิจกรรมอื่น ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทโฆษณาหรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/บริการ 37Games แค่เป็นตัวกลางช่วยประกาศให้เท่านั้น สินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้งานซื้อผ่านลิงก์ในเว็บไซต์ของ 37Games รวมทั้งการซื้อ-ขายจากลิงก์ดังกล่าวล้วนอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ 37Games โดย 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อผลการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการหรือสินค้านั้นในทุกกรณี

17.2 ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ผู้ใช้งานอาจจะเชื่อมต่อเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามได้ ซึ่งเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามจะไม่อยู่ในความควบคุมของ 37Games และ 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ลิงก์ การปรับปรุงหรือการอัปเดตใดๆ ในเว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม การที่ 37Games ให้บริการลิงก์เว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม เพียงเพื่อสร้างความสะดวกต่อผู้ใช้งาน แต่ไม่ได้หมายความว่า 37Games ยอมรับและรับรองว่าเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามมีความน่าเชื่อถือ สมบูรณ์แบบ หรือเป็นความจริง ซึ่งบุคคล บริษัทหรือองค์กรเหล่านี้ล้วนไม่ได้เป็นลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วนหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับ 37Games ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ฝ่ายที่สาม

17.3 ผู้ใช้งานเข้าใจและยินยอมที่จะให้ 37Games ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้ผู้ใช้งานทางอีเมล SMS หรือช่องทางอื่นๆ


18.ข้อกำหนดอื่นๆ

18.1 หากเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดในข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขในข้ออื่นๆ 

18.2 หากทั้งสองฝ่ายเกิดข้อพาทขึ้นตามรายละเอียดในข้อตกลงนี้ ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อพิพาทเรื่องสัญญาหรือข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ 37Games ลงโทษผู้ใช้งาน ทั้งสองฝ่ายควรพยายามแก้ไขด้วยการเจรจาก่อน หากเจรจาไม่เป็นผล ผู้ใช้งานและ 37Games ยินยอมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการสิงคโปร์เป็นผู้ตัดสิน

18.3 แม้ว่าผู้ใช้งานจะยังลงทะเบียนบัญชี 37Games ไม่สำเร็จ แต่ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games จากช่องทางอื่นแล้ว ข้อตกลงนี้จะมีผลในวันที่ผู้ใช้งานได้รับผลิตภัณฑ์และบริการนี้ทันที


ผู้ใช้งานสามารถแจ้งต่อ 37Games ได้โดยการส่งข้อความไปยังอีเมล ujoy.support@37games.com